ಉಪಯುಕ್ತ ಜಾಲತಾಣಗಳು-ಕಡತಗಳು

1. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿಗಳು:

 

 

 

2. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿಗಳು:

 

 

 

3. ಅಂಧರ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು:

Car Excise Duty & Road Tax Exempt for Persons with Disabilities ಕುರಿತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ
Eyeway

The National Federation of the Blind

All India Confederation of the Blind

 

 

4. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೇವಾ ಸವಲತ್ತುಗಳು:

EnableIndia

Saksham

Accessibility ಕುರಿತು Wikipedia ತಾಣದಲ್ಲಿ ಲೇಖನ