ತಾಯಿ ಕಾರ್ಡ್


1. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ – ತಾಯಿ ಕಾರ್ಡ್

2. ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ನಿಯಮಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ

3. ಜನನ ಸಮಯದ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದು

4. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

5. ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಆರೈಕೆ

6. ಗರ್ಭಿಣಿಯು ತುರ್ತಾಗಿ ಹತ್ತಿರದ FRU/ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹೋಗಲೇ ಬೇಕಾದ ಅಪಾಯದ ಸಂಕೇತಗಳು

7. ಪ್ರಸವದ ವಿವರ

8. ಪ್ರಸವಾ ನಂತರ ಆರೈಕೆ

9. ಶಿಶುವಿನ ಆರೈಕೆ

10. ವಯಸ್ಸಿಗನುಗುಣವಾಗಿ 5 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ತೂಕದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಕಾಶೆ

11. ಜನನಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ/ ಮಡಿಲು ಅನುಬಂಧ–1

12. ಪ್ರಸೂತಿ ಆರೈಕೆ ಯೋಜನೆ