ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು

ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಳತೆಯ ರೋಗಿಯ ಭಾವಚಿತ್ರ

ಗೆ,

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ವಿಧಾನಸೌಧ

ಬೆಂಗಳೂರು

 

1. ರೋಗಿಯ ಹೆಸರು  
2. ರೋಗಿಯ ತಂದೆ/ ಗಂಡನ ಹೆಸರು  
3. ವಯಸ್ಸು/ ಲಿಂಗ  
4. ವಿಳಾಸ

(ದಾಖಲಾತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು)

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: (ಇದ್ದಲ್ಲಿ)

 
5. ರೋಗಿಯು ಬಳಲುತ್ತಿರುವ  ಖಾಯಿಲೆ ವಿವರ (ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ)  
6. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಪಡೆಯುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರು ನೀಡಿರುವ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ಪಟ್ಟಿ ಲಗತ್ತಿಸುವುದು.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ:

 
7. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ (ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸುವುದು)

ರೋಗಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ:

 
8. ಈ ಹಿಂದೆ ಪರಿಹಾರ ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆಯೇ?  
9. ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳು  

 

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮಾಹಿತಿಯು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ದಯಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಿಂದ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಥಳ:

ದಿನಾಂಕ:

ರೋಗಿಯ/ ಪೋಷಕರ/ ಸಂಬಂಧಿಯ ಸಹಿ

 

 

 

ಸರ್ಕಾರಿ ಮುದ್ರಣಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-59, ಕಾ.ಸೂ.0 – 293 – 25000 ಪ್ರತಿಗಳು