ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಆದೇಶಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿ

ವಿಷಯ:- ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಆದೇಶಗಳು

ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಫ್‍ಡಿ 06 ಎಸ್‍ಆರ್‍ಪಿ 2018,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 19ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2018.

∷∷∷

1.1 ದಿನಾಂಕ: 01-03-2018ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 6 ಎಸ್‍ಆರ್‍ಪಿ 2018ರಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮುಖ್ಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು 25 ಸ್ಥಾಯಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು, ಕೆಲವೊಂದು ಭತ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 6ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಮಾಡಲಾದ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಸಹ ಸರ್ಕಾರವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

1.2 ಅದರಂತೆ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಹರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

 

2. ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳು:

2.1 ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವಂತೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ರೂ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ರೂ.
1 9600-200-12000-250-13000-300-14200-350-14550

 

17000-400-18600-450-20400-500-22400-550-24600-600-27000-650-28950
2 10400-200-12000-250-13000-300-14200-350-15600-400-16400

 

18600-450-20400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600
3 11000-200-12000-250-13000-300-14200-350-15600-400-17200-450-19000 19950-450-20400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600-850-36000-950-37900
4 11600-200-12000-250-13000-300-14200-350-15600-400-17200-450-19000-500-21000 21400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600-850-36000-950-39800-1100-42000
5 12500-250-13000-300-14200-350-15600-400-17200-450-19000-500-21000-600-24000 23500-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-47650
6 13600-300-14200-350-15600-400-17200-450-19000-500-21000-600-24600-700-26000 25800-600-27000-650-29600-750-32600-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-51400
7 14550-350-15600-400-17200-450-19000-500-21000-600-24600-700-26700 27650-650-29600-750-32600-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-52650
8 16000-400-17200-450-19000-500-21000-600-24600-700-28800-800-29600 30350-750-32600-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-53900-1450-58250
9 17650-450-19000-500-21000-600-24600-700-28800-800-32000 33450-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-53900-1450-62600
10 19000-500-21000-600-24600-700-28800-800-33600-900-34500 36000-950-39800-1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-67550
11 20000-500-21000-600-24600-700-28800-800-33600-900-36300 37900-950-39800-1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-70850
12 21600-600-24600-700-28800-800-33600-900-39000-1050-40050 40900-1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-78200
13 22800-600-24600-700-28800-800-33600-900-39000-1050-43200 43100-1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-83900
14 24000-600-24600-700-28800-800-33600-900-39000-1050-45300 45300-1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-88300
15 26000-700-28800-800-33600-900-39000-1050-45300-1200-47700 48900-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-92700
16 28100-700-28800-800-33600-900-39000-1050-45300-1200-50100 52650-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-97100
17 30400-800-33600-900-39000-1050-45300-1200-51300 56800-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-97100-2500-99600
18 32800-800-33600-900-39000-1050-45300-1200-52500 61150-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-97100-2500-102100
19 36300-900-39000-1050-45300-1200-52500-1350-53850 67550-1650-72500-1900-83900-2200-97100-2500-104600
20 38100-900-39000-1050-45300-1200-52500-1350-55200 70850-1650-72500-1900-83900-2200-97100-2500-107100
21 40050-1050-45300-1200-52500-1350-56550 74400-1900-83900-2200-97100-2500-109600
22 44250-1050-45300-1200-52500-1350-60600 82000-1900-83900-2200-97100-2500-112100-2800-117700
23 48900-1200-52500-1350-60600-1500-63600 90500-2200-97100-2500-112100-2800-123300
24 52500-1350-60600-1500-69600-1700-73000 97100-2500-112100-2800-128900-3100-141300
25 56550-1350-60600-1500-69600-1700-79800 104600-2500-112100-2800-128900-3100-150600

2.2 ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ದಿನಾಂಕ: 01-07-2017ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಔದ್ಯಮಿಕ ಕೆಲಸಗಾರರ ಆಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಸರಿ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಸಾಮಾನ್ಯ) (ಆಧಾರ ವರ್ಷ 2001=100) 276.9 ಅಂಶಗಳ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಸರಾಸರಿಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲಾದ ಜೀವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

2.3 ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.17000-400-18600-450-20400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600-850-36000-950- 39800-1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-97100-2500-112100-2800-128900-3100-150600ರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ.

2.4 2017ರ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯು ಮೇಲಿನ ಕಂಡಿಕೆ 2.1 ರ (2)ನೇ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಎದುರಿಗೆ ತೋರಿಸಲಾದಂತೆ ಅದೇ ಕಂಡಿಕೆಯ (3)ನೇ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.

2.5 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆ ರೂ.450/-, 400/-

ಮತ್ತು ರೂ.500/-ಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂವಾದಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಅದು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಂಡಿಕೆ 4.3ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತೆ ಇರತಕ್ಕದ್ದು.

2.6 ಆಯಾ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆ ರೂ.450/-, 400/- ಮತ್ತು ರೂ.500/-ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 01.04.2018 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ.

 

3. ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ದಿನಾಂಕ:

3.1 ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳು 2017ರ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸೌಲಭ್ಯವು 1ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2018 ರಿಂದಲಭ್ಯವಾಗತಕ್ಕದ್ದು.

3.2 ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿಯ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು 1ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2018ರಿಂದ ನಗದಾಗಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.

 

4. ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ನಿಗದಿ:

4.1 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವೇತನವನ್ನು ಸಂವಾದಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು:-

(i) ಮೂಲ ವೇತನದ ಶೇಕಡ 30ರಷ್ಟು ಮೊಬಲಗನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ‘ಉಪಲಬ್ಧಿಗೆ’ ಸೇರಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

(ii) ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಪಲಬ್ಧಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸೇರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೇತನವನ್ನು ಸಂವಾದಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

(ಎ) ಈ ರೀತಿ ಮೇಲಿನಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾದ ಒಟ್ಟು ಮೊಬಲಗು ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕನಿಷ್ಟಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವೇತನವನ್ನು ಕನಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

(ಬಿ) ಈ ಮೇಲಿನಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾದ ಮೊಬಲಗು ಕನಿಷ್ಟಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಗರಿಷ್ಠಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವೇತನವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿನ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಮೊಬಲಗಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು; ಮತ್ತು

(ಸಿ) ಈ ಮೇಲಿನಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾದ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಗರಿಷ್ಠಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾದಲ್ಲಿ, ವೇತನವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಬಂದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡಿಕೆ 2.3ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿನ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಹಂತ-ಇವುಗಳ ನಡುವಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆತನ ‘ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೇತನ’ ವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸತಕ್ಕದ್ದು.’

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ‘ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಪಲಬ್ಧವು’ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತಕ್ಕದ್ದು.

(ಎ) 2018ರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ) ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 3ರ ಖಂಡ (ಎ) ಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ ‘ಮೂಲ ವೇತನ’.

(ಬಿ) ದಿನಾಂಕ 01.07.2017 ರಂದು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೂಲ ವೇತನದ ಶೇಕಡ 45.25ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ.

4.2 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವೇತನವನ್ನು ಸಂವಾದಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು:-

(i) ಮೂಲ ವೇತನದ ಶೇಕಡ 30ರಷ್ಟು ಮೊಬಲಗನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ‘ಉಪಲಬ್ಧಿಗೆ’ ಸೇರಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

(ii) ದಿನಾಂಕ 01.07.2017ರಂದು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಆಯಾಯ ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆ ರೂ.450/-, 400/- ಮತ್ತು ರೂ.500/-ಗಳನ್ನು ಈ ಮೇಲಿನ ಮೊಬಲಗಿಗೆ ಸೇರಿಸತಕ್ಕದ್ದು;

(iii) ಈ ಮೇಲಿನ ‘ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಪಲಬ್ದಿ’ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈ ಮೇಲಿನಂತೆ ಸೇರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ, ಸಂವಾದಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನವನ್ನು ಈ ಮೇಲಿನ ಕಂಡಿಕೆ 4.1ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು;

ಟಿಪ್ಪಣಿ: (i) ವೇತನ ನಿಗದೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಕಂಡಿಕೆ 4ರ ಉಪ ಕಂಡಿಕೆ 4.1ರ ಖಂಡ (ii) ರಲ್ಲಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

(ii) ಇನ್ನು ಮುಂದೆ, ಈ ಹಿಂದಿನ ಆದೇಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದಿನಾಂಕ: 01.04.2018ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಕನೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹನಿರುವುದಿಲ್ಲ.

4.3 ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ವೇತನವು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ) ನಿಯಮಗಳು 2018ರ ಅನುಬಂಧ-4ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಹೊಂದಿಕೆ ಕೋಷ್ಠಕದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

4.4 ಈ ಮೇಲಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವನು ಅಭಿಮತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 1ನೇ ಜುಲೈ 2017 ರಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವೇತನವನ್ನು ಸದರಿ ನಿಯಮಗಳ ನಾಲ್ಕನೇ ಅನುಸೂಚಿಯ 1ನೇ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿನ ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಅದರ 2ನೇ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆತನ ವೇತನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

4.5 2ನೇ ಜುಲೈ 2017 ರಿಂದ 30ನೇ ಜೂನ್ 2018ರ ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯು (ಸ್ಥಗಿತ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ) ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವಂತಿದ್ದು, ಅದು ಆತನಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಿದ್ದರೆ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿನ ಆತನ ವೇತನವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ) ನಿಯಮಗಳು, 2018ರ ನಿಯಮ 8ರ ಉಪ-ನಿಯಮ (1)ರ ಪರಂತುಕದ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ, ಅಂಥ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಪುನರ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

4.6 1ನೇ ಜುಲೈ 2017 ರಂದು ಅಥವಾ ಆನಂತರ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿರುವ ಅಥವಾ 1ನೇ ಜುಲೈ 2017ಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ತಾನು ಧಾರಣ ಮಾಡಿರುವ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲದೆ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅಥವಾ ನೇಮಕ ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ವೇತನವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಅಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 2018ರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ) ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ “ಹೊಂದಿಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ” ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

4.7 ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ನಿಗದೀಕರಣದ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಈ ಆದೇಶದ ಅನುಬಂಧ-I ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

 

5. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿಕೆ:

5.1 ಕಛೇರಿಗಳ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ) ನಿಯಮಗಳು, 2018ರ ‘ಹೊಂದಿಕೆ ಕೋಷ್ಠಕ’ಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

5.2 ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು ವೇತನ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರ ವೇತನವನ್ನು ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು ಈ ಮೇಲಿನ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಅವಕಾಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

5.3 ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ನಿಗದೀಕರಣವನ್ನು ಈ ಆದೇಶದ ಅನುಬಂಧ-II ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ನಮೂನೆಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು, ಈ ನಮೂನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ಸೇವಾ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸುವುದು, ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ಸಂಬಳದ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸತಕ್ಕದ್ದು

ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

5.4 ಕಛೇರಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 30ನೇ ಜೂನ್ 2018 ರೊಳಗಾಗಿ ತಪ್ಪದೇ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.

 

6. ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ:

6.1 ಹೊಸ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಸರಿ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಸಾಮಾನ್ಯ) 276.9 ಅಂಶಗಳವರೆಗಿನ (ಆಧಾರ ವರ್ಷ 2001=100) ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 01.07.2017ರಂದು ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯು ದಿನಾಂಕ: 01.01.2018ರಂದು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

6.2 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ರೂಪಿಸಿರುವ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

6.3 ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ಪ್ರತಿ ಶೇಕಡ 1 ಕ್ಕೆ 0.944 ದರದಲ್ಲಿ (Multiplication factor) ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.

6.4 ಇದನ್ನು 1ನೇ ಜನವರಿ ಮತ್ತು 1ನೇ ಜುಲೈ ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

6.5 ಹಣದುಬ್ಬರದ ತಟಸ್ಥೀಕರಣವು ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಏಕರೂಪವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.

6.6 ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಭಾವನೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂಶವಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು.

 

7. ಕಾಲಬದ್ಧ ಬಡ್ತಿ/ಹಿರಿಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವಿಶೇಷ ಮುಂಬಡ್ತಿ/ ಆಯ್ಕೆ ದರ್ಜೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ

7.1 ಕಾಲಬದ್ಧ ಮುಂಬಡ್ತಿ/ಹಿರಿಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವಿಶೇಷ ಮುಂಬಡ್ತಿ/ಆಯ್ಕೆ ದರ್ಜೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಮುಂಬಡ್ತಿಗಳ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು.

7.2 1ನೇ ಜುಲೈ 2017 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಕಾಲಬದ್ಧ ಬಡ್ತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1983 ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಹಿರಿಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮುಂಬಡ್ತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1991 ರ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ‘ಆಯ್ಕೆ ಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ ಮತ್ತು ‘ಹಿರಿಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ ಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ ಮತ್ತು ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ಹಿರಿಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

7.3 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನು ಧಾರಣ ಮಾಡಿರುವ ಹುದ್ದೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಹಿರಿಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯು, ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಕಾಲಬದ್ಧ ಬಡ್ತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1983ರಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ಯ ನಂತರದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನು ಧಾರಣ ಮಾಡಿರುವ ಹುದ್ದೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಣಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಕಾಲಬದ್ಧ ಬಡ್ತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1983ರನ್ವಯ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ ಮತ್ತು ಪದೋನ್ನತಿ ಹುದ್ದೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶ್ರೇಣಿ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ಪದೋನ್ನತಿ ಹುದ್ದೆಯ ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶ್ರೇಣಿ’ ಆಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.

7.4 ಆಯಾ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುವ ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ/ಹಿರಿಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ ಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ತಖ್ತೆ:ಯ ಅಂಕಣ(2)ರಲ್ಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಅಂಕಣ (3)ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ. ಆಯ್ಕೆಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.
1 2 3
1 17000-400-18600-450-20400-500-22400-550-24600-600-27000-650-28950 18600-450-20400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600
2 18600-450-20400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600 19950-450-20400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600-850-36000-950-37900
3 19950-450-20400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600-850-36000-950-37900 21400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600-850-36000-950-39800-1100-42000
4 21400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600-850-36000-950-39800-1100-42000 23500-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-47650
5 23500-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-47650 25800-600-27000-650-29600-750-32600-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-51400
6 25800-600-27000-650-29600-750-32600-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-51400 27650-650-29600-750-32600-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-52650
7 27650-650-29600-750-32600-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-52650 30350-750-32600-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-53900-1450-58250
8 30350-750-32600-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-53900-1450-58250 33450-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-53900-1450-62600
9 33450-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-53900-1450-62600 36000-950-39800-1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-67550
10 36000-950-39800-1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-67550 37900-950-39800-1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-70850
11 37900-950-39800-1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-70850 40900-1100-46400-1250-53900-450-62600-1650-72500-1900-78200
12 40900-1100-46400-1250-53900-450-62600-1650-72500-1900-78200 43100-1100-46400-1250-53900-450-62600-1650-72500-1900-83900
13 43100-1100-46400-1250-53900-450-62600-1650-72500-1900-83900 45300-1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-88300
14 45300-1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-88300 48900-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-92700
15 48900-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-92700 52650-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-97100
16 52650-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-97100 56800-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-97100-2500-99600
17 56800-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-97100-2500-99600 61150-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-97100-2500-102100
18 61150-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-97100-2500-102100 67550-1650-72500-1900-83900-2200-97100-2500-104600

 

7.5 ದಿನಾಂಕ: 14.08.2008ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 31 ಎಸ್‍ಆರ್‍ಪಿ 2007(X) ಮತ್ತು

ದಿನಾಂಕ: 31.01.2014ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 30 ಎಸ್‍ಆರ್‍ಪಿ 2012ರನ್ವಯ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ರೂಪ್-ಎ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ ‘ಆಯ್ಕೆ ದರ್ಜೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ಗಳು ಮುಂದುವರೆದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.

7.6 1ನೇ ಜುಲೈ 2017 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನು ಧಾರಣ ಮಾಡಿರುವ ಹುದ್ದೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ‘ಆಯ್ಕೆ ದರ್ಜೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಕಣ (2)ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ

ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಅಂಕಣ (3)ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯ್ಕೆ ದರ್ಜೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ ಆಗಿರತಕ್ಕದ್ದು:-

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ. ಆಯ್ಕೆ ದರ್ಜೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.
1 2 3
1 36300-900-39000-1050-45300-1200-52500-1350-53850 67550-1650-72500-1900-83900-2200-97100-2500-104600
2 38100-900-39000-1050-45300-1200-52500-1350-55200 70850-1650-72500-1900-83900-2200-97100-2500-107100
3 40050-1050-45300-1200-52500-1350-56550 74400-1900-83900-2200-97100-2500-109600
4 44250-1050-45300-1200-52500-1350-60600 82000-1900-83900-2200-97100-2500-112100-2800-117700
5 48900-1200-52500-1350-60600-1500-63600 90500-2200-97100-2500-112100-2800-123300
6 52500-1350-60600-1500-69600-1700-73000 97100-2500-112100-2800-128900-3100-141300

 

7.7 1ನೇ ಜುಲೈ 2017ಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಕಾಲಬದ್ಧ ಬಡ್ತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1983 ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಹಿರಿಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ

ಮುಂಬಡ್ತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1991 ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದೇಶಗಳನ್ವಯ ‘ಆಯ್ಕೆ ಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ ಅಥವಾ ‘ಹಿರಿಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ ಅಥವಾ ‘ಆಯ್ಕೆ ದರ್ಜೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ ಯನ್ನು ಮಂಜೂರು

ಮಾಡಲಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವೇತನವನ್ನು ಸಂವಾದಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ

ಕಂಡಿಕೆ 4.1 ರಿಂದ 4.4ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

7.8 ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಕಾಲಬದ್ಧ ಬಡ್ತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1983 ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಹಿರಿಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮುಂಬಡ್ತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1991 ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದೇಶಗಳನ್ವಯ ಆಯಾ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ‘ಆಯ್ಕೆ ಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ ಅಥವಾ ‘ಹಿರಿಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ ಅಥವಾ ‘ಆಯ್ಕೆ ದರ್ಜೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ಗೆ 1ನೇ ಜುಲೈ 2017 ಅಥವಾ

ಆನಂತರ ಅರ್ಹನಾಗುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ವೇತನವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾದಂತೆ ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ ಅಥವಾ ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ಹಿರಿಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ ಅಥವಾ ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯ್ಕೆ ದರ್ಜೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

 

8. ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ:

8.1 ಪ್ರಸ್ತುತ ಆದೇಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ನಗರ ಪರಿಹಾರ ಭತ್ಯೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸ್ಥಳಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣವು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಅನ್ವಯಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಹಾಗಿದ್ದರೂ, 1ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2018ರಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆಯ ವಿವಿಧ ದರಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ತಖ್ತೆ:ಯ ಅಂಕಣ (3)ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ: 04.07.2015ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 6 ಎಸ್‍ಆರ್‍ಪಿ 2015ರ ಕಂಡಿಕೆ (1)ರ ತಖ್ತೆ:ಯ ಅಂಕಣ (3)ರಲ್ಲಿನ ಆದೇಶಗಳು ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ:-

ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳು
25 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೂಲ ವೇತನದ ಶೇ.24 ರಷ್ಟು
5 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು

ಆದರೆ 25 ಲಕ್ಷ ಮೀರದಂತೆ

ಬಿ ಮೂಲ ವೇತನದ ಶೇ.16 ರಷ್ಟು
5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಿ ಮೂಲ ವೇತನದ ಶೇ.8 ರಷ್ಟು

8.2 ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 19.10.2012ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 18 ಎಸ್‍ಆರ್‍ಪಿ 2012ರಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾದ ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಷರತ್ತುಗಳು ಮುಂದುವರೆದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.

 1. ನಗರ ಪರಿಹಾರ ಭತ್ಯೆ:

ಈ ಕೆಳಗಿನ ತಖ್ತೆ:ಯ ಅಂಕಣ (1)ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ನಗರಗಳು/ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ವರ್ಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಗರ ಪರಿಹಾರ ಭತ್ಯೆಯು ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಅಂಕಣ (3)ರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕದ್ದು.

ನಗರ/ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನು ಸೇರಿದ ಗುಂಪು ನಗರ ಪರಿಹಾರ ಭತ್ಯೆಯ ದರ
1 2 3
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಎ & ಬಿ

ಸಿ & ಡಿ

ರೂ.600

ರೂ.500

ಬೆಳಗಾಂ (ಯು.ಎ.)

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ

ಮಂಗಳೂರು (ಯು.ಎ.)

ಮೈಸೂರು (ಯು.ಎ.)

ಕಲಬುರಗಿ

ಎ & ಬಿ

ಸಿ & ಡಿ

ರೂ.450

ರೂ.400

 

 

10. ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು:

1ನೇ ಜುಲೈ 2017ರ ನಂತರ, ಆದರೆ 1ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2018ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತನಾದ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಮೃತನಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಕೊನೆಗೊಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ವೇತನವನ್ನು, ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ/ಕುಟುಂಬ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಆದರೆ, ನಿವೃತ್ತನಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ಅಥವಾ

ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸೌಲಭ್ಯವು 1ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2018 ರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗತಕ್ಕದ್ದು.

 

11. ಇತರ ವಿಷಯಗಳು:

11.1 1958ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ (ಕಡ್ಡಾಯ ಜೀವ ವಿಮೆ) ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ವಿಮಾ ಕಂತಿನ ಕನಿಷ್ಟ ದರಗಳನ್ನು, ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಟ ವೇತನದ ಮಧ್ಯಮಾಂಕದ ಶೇಕಡಾ ಆರೂ ಕಾಲು (ಶೇ. 6¼) ಆಗಿರುವಂತೆ 1ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2018 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ

ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದು.

11.2 ದಿನಾಂಕ:01.04.2018ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಮೂಹ ವಿಮಾ

ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ತಖ್ತೆ:ಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಅಂಕಣ 1ರಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಂಕಣ

2ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ವಂತಿಗೆ (EGIS) (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) ಪರಿಷ್ಕೃತ ವಂತಿಗೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)
1 2
60 120
120 240
180 360
240 480

11.3 ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ, ಅರ್ಹತೆ, ಇತರೆ ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಕುರಿತು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದು.

11.4 ಈ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡು ಬಂದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬಹುದು.

12. ಅನುದಾನಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ:

12.1 ಈ ಮೇಲಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುದಾನಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೊರಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ,

ಡಾ. ಏಕ್‍ರೂಪ್ ಕೌರ್
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವೆಚ್ಚ)
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ

 

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಆಇ 6 ಎಸ್‍ಆರ್‍ಪಿ 2018, ದಿನಾಂಕ 19ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2018
ಅನುಬಂಧ-I
ಉದಾಹರಣೆ–1

ವಿವರಗಳು

1. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಧಾರಣ ಮಾಡಿದ ಹುದ್ದೆಯ ಪದನಾಮ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು
2. ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.11600-200-12000-250-13000-300-14200-350-15600-400-17200-450-19000-500-21000
3. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಇದ್ದಂತೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ.12000/-
4. ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯ ದಿನಾಂಕ 1ನೇ ಜನವರಿ 2018

 

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ನಿಗದಿ

1. ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.21400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600-850-36000-950-39800-1100-42000
2. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಮೂಲ ವೇತನ

 

ರೂ. 21,400/-

 

3. ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ- ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ) ನಿಯಮಗಳು, 2018ರ ನಿಯಮ 8(1) ರನ್ವಯ 1ನೇ ಜನವರಿ 2018

 

ಉದಾಹರಣೆ 2

ವಿವರಗಳು

1. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಧಾರಣ ಮಾಡಿದ ಹುದ್ದೆಯ ಪದನಾಮ ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ
2. ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.11600-200-12000-250-13000-300-14200-350-15600-400-17200-450-19000-500-21000
3. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಇದ್ದಂತೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ.12750/-

 

4. ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯ ದಿನಾಂಕ 1ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017

 

 

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ನಿಗದಿ

1. ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.21400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600-850-36000-950-39800-1100-42000
2. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ.22,400/-
3. ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 2017ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ (ರೂ.13,000/-) ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ) ನಿಯಮಗಳು, 2018ರ ನಿಯಮ 8(1)ರ ಪರಂತುಕದನ್ವಯ ಪುನರ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ ವೇತನ ರೂ.22,950/-
4. ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ – ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ) ನಿಯಮಗಳು, 2018ರ ನಿಯಮ 8(2) ರನ್ವಯ 1ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018

 

ಉದಾಹರಣೆ-3

ವಿವರಗಳು

1. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಧಾರಣ ಮಾಡಿದ ಹುದ್ದೆಯ ಪದನಾಮ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ
2. ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.14550-350-15600-400-17200-450-19000-500-21000-600-24600-700-26700
3. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಇದ್ದಂತೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ.14,900/- 
4. ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯ ದಿನಾಂಕ 1ನೇ ಜುಲೈ 2018

 

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ನಿಗದಿ

1. ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ. ರೂ.27650-650-29600-750-32600-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-52650
2. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಮೂಲ ವೇತನ. ರೂ.27,650/-
3. 1ನೇ ಜುಲೈ 2018ರಂದು ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಮೂಲ ವೇತನ. ರೂ.28,300/-
4. ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ. 1ನೇ ಜುಲೈ 2019

 

ಉದಾಹರಣೆ-4

ವಿವರಗಳು

1. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಧಾರಣ ಮಾಡಿದ ಹುದ್ದೆಯ ಪದನಾಮ ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು
2. ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.14550-350-15600-400-17200-450-19000-500-21000-600-24600-700-26700
3. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಇದ್ದಂತೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ.15,600/-
4. ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯ ದಿನಾಂಕ 1ನೇ ಜನವರಿ 2018

 

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ನಿಗದಿ

1. ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.27650-650-29600-750-32600-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-52650
2. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ.27650/- 
3. ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ- ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ) ನಿಯಮಗಳು, 2018ರ ನಿಯಮ 8(1) ರನ್ವಯ 1ನೇ ಜನವರಿ 2018

 

ಉದಾಹರಣೆ-5

ವಿವರಗಳು

1. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಧಾರಣ ಮಾಡಿದ ಹುದ್ದೆಯ ಪದನಾಮ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು
(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ)
2. ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.17650-450-19000-500-21000-600-24600-700-28800-800-32000
3. 2016ನೇ ಮೇ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕಾಲಬದ್ಧ ಬಡ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಮೇರೆಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.19000-500-21000-600-24600-700-28800-800-33600-900-34500
4. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಇದ್ದಂತೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ.20,500/-
5. ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯ ದಿನಾಂಕ 1ನೇ ಜನವರಿ 2018

 

 

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ನಿಗದಿ

1. ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.33450-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-53900-1450-62600
2. ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.36000-950-39800-1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-67550
3. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯ್ಕೆಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಬೇಕಾದ ವೇತನ ರೂ.36,000/- 
4. ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ – ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ) ನಿಯಮಗಳು, 2018ರ ನಿಯಮ 8(1) ರನ್ವಯ 1ನೇ ಜನವರಿ 2018

 

ಉದಾಹರಣೆ-6

ವಿವರಗಳು

1. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಧಾರಣ ಮಾಡಿದ ಹುದ್ದೆಯ ಪದನಾಮ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ)
2. ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.22800-600-24600-700-28800-800-33600-900-39000-1050-43200
3. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಇದ್ದಂತೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ.38,100/-
4. ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯ ದಿನಾಂಕ 1ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2018

 

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ನಿಗದಿ

1. ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.43100-1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-83900
2. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಮೂಲ ವೇತನ. ರೂ.67,550/-
3. ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 2018ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಂದು ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ (ರೂ.39,000/-) ಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ) ನಿಯಮಗಳು, 2018ರ ನಿಯಮ 8(1)ರ ಪರಂತುಕದನ್ವಯ ಪುನರ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ ವೇತನ ರೂ.69,200/-
4. ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ  ವೇತನ ಬಡ್ತಿ – ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ) ನಿಯಮಗಳು, 2018ರ ನಿಯಮ 8(2) ರನ್ವಯ 1ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2019

 

ಉದಾಹರಣೆ-7

ವಿವರಗಳು

1. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಧಾರಣ ಮಾಡಿದ ಹುದ್ದೆಯ ಪದನಾಮ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ವಾ&ಕೈ)
2. ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.24000-600-24600-700-28800-800-33600-900-39000-1050-45300
3. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಇದ್ದಂತೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ.45,300+5250 ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೇತನ (5ನೇ ಸ್ಥಗಿತ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯಿಂದ)
4. ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, 2018ರ ಜನವರಿ 1 ರಂದು 6ನೇ ಸ್ಥಗಿತ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ.

 

 

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ನಿಗದಿ

1. ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.45300-1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-88300
2. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ.88,300+2,200 ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೇತನ

 

3. ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 2018ನೇ ಜನವರಿ 1 ರಂದು ಲಭ್ಯವಿರುವ 6ನೇ ಸ್ಥಗಿತ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ಪುನರ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಮೂಲ ವೇತನ-ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ) ನಿಯಮಗಳು, 2018ರ ನಿಯಮ 8(1) ಪರಂತುಕದನ್ವಯ ರೂ.88300+4,400 ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೇತನ

 

4. ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, 2019ರ ಜನವರಿ 1 ರಂದು 7ನೇ ಸ್ಥಗಿತ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ-8

ವಿವರಗಳು

1. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಧಾರಣ ಮಾಡಿದ ಹುದ್ದೆಯ ಪದನಾಮ ಜಮೇದಾರ್
2. ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.11000-200-12000-250-13000-300-14200-350-15600-400-17200-450-19000
3. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಇದ್ದಂತೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ.19000/- (1-5-2017 ರಂದು ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಹಂತ ತಲುಪಿರುತ್ತಾರೆ)
4. ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, 1-5-2018 ರಂದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಗಿತ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ.

 

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ನಿಗದಿ

1. ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.19950-450-20400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600-850-36000-950-37900
2. ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 2018ನೇ ಮೇ 1 ರಂದು ಲಭ್ಯವಿರುವ 1ನೇ ಸ್ಥಗಿತ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ (ರೂ.19,000+450) ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ  ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ಪುನರ್ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಮೂಲ ವೇತನ – ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ) ನಿಯಮಗಳು, 2018ರ ನಿಯಮ 8(1) ಪರಂತುಕದನ್ವಯ ರೂ.34,300/-
3. ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯ ದಿನಾಂಕ 1ನೇ ಮೇ 2018

 

ಉದಾಹರಣೆ-9

ವಿವರಗಳು

1. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಧಾರಣ ಮಾಡಿದ ಹುದ್ದೆಯ ಪದನಾಮ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ
2. ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ 2012ರ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.14550-350-15600-400-17200-450-19000-500-21000-600-24600-700-26700ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 1-7-2017 ರಂದು ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ
3. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಇದ್ದಂತೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ.14550/-
4. ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯ ದಿನಾಂಕ 1ನೇ ಜುಲೈ 2018

 

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ನಿಗದಿ

1. ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.27650-650-29600-750-32600-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-52650
2. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ.27,650/-
3. ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯ ದಿನಾಂಕ 1ನೇ ಜುಲೈ 2018

 

ಉದಾಹರಣೆ-10

ವಿವರಗಳು

1. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಧಾರಣ ಮಾಡಿದ ಹುದ್ದೆಯ ಪದನಾಮ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
2. ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.40050-1050-45300-1200-52500-1350-56550
3. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಇದ್ದಂತೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ.56,550/-
4. ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ದಿನಾಂಕ 1-1-2018 ರಂದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಗಿತ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ.

 

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ನಿಗದಿ

1. ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.74400-1900-83900-2200-97100-2500-109600
2. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ.99,600/-
3. ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 2018ನೇ ಜನವರಿ 1 ರಂದು ಲಭ್ಯವಿರುವ 1ನೇ ಸ್ಥಗಿತ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ (ರೂ.56,550+1350) ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ಪುನರ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಮೂಲ ವೇತನ – ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ) ನಿಯಮಗಳು, 2018ರ ನಿಯಮ 8(1) ಪರಂತುಕದನ್ವಯ ರೂ.1,02,100/-
4. ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ – ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ) ನಿಯಮಗಳು, 2018ರ ನಿಯಮ 8(2) ರನ್ವಯ 1ನೇ ಜನವರಿ 2019

 

ಉದಾಹರಣೆ-11

ವಿವರಗಳು

1. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಧಾರಣ ಮಾಡಿದ ಹುದ್ದೆಯ ಪದನಾಮ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
2. ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ. 52500-1350-60600-1500-69600-1700-73000
3. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಇದ್ದಂತೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ.73,000+1,700 ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೇತನ (ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಗಿತ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ)
4. ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ದಿನಾಂಕ 1-7-2018 ರಂದು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಗಿತ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ.

 

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ನಿಗದಿ

1. ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.97100-2500-112100-2800-128900-3100-141300
2. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ.1,32,000/-
3. ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯ ದಿನಾಂಕ 1ನೇ ಜುಲೈ 2018

 

ಉದಾಹರಣೆ-12

ವಿವರಗಳು

2012ರ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.22800-600-24600-700-28800-800-33600-900-39000-1050-43200ರಲ್ಲಿ ರೂ.38,100/- ಮೂಲ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀಮತಿ “ಎ” ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ 2017ನೇ ಜೂನ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ 2012ರ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.28100-700-28800-800-33600-900-39000-1050-45300-1200-50100ರಲ್ಲಿ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರ ವೇತನವನ್ನು 2017ನೇ ಜೂನ್ 1 ರಿಂದ ರೂ.39,000/-ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ಕೆಳಗಿನ ಹುದ್ದೆಯಾದ ಶಾಖಾದಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ 2018ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದು ರಂದು ದೊರೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು.

1. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಧಾರಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಹುದ್ದೆಯ ಪದನಾಮ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
2. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಧಾರಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.28100-700-28800-800-33600-900-39000-1050-45300-1200-50100
3. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಇದ್ದಂತೆ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ.39,000/-
4. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಧಾರಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.52650-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-97100
5. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ.69,200/-
6. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ  ರೂ.38,100/- ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೆಳಗಿನ ಹುದ್ದೆಯಾದ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.40900-78200ರಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ.67,550/-
7. ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 2018ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಂದು ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ (ರೂ.39,000/-) ಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಕೆಳಗಿನ ಹುದ್ದೆಯಾದ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪುನರ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ ವೇತನ -ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ) ನಿಯಮಗಳು, 2018ರ ನಿಯಮ 8(1) ರ ಪರಂತುಕದನ್ವಯ. ರೂ.69,200/-
8. ಕೆಳಗಿನ ಹುದ್ದೆಯಾದ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ 2018ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಂದು ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪುನರ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ ವೇತನ – ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಾವಳಿಯ ನಿಯಮ 42ಬಿ(2) ರನ್ವಯ ರೂ.69,200/-
9. ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ 1ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2019

 

ಉದಾಹರಣೆ-13

ವಿವರಗಳು

2012ರ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.11000-200-12000-250-13000-300-14200-350-15600-400-17200-450-19000ರಲ್ಲಿ ರೂ.13,300/- ಮೂಲ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀ “ಬಿ”, ಜಮೇದಾರ್ ಇವರಿಗೆ 2017ರ ನವೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ 2012ರ ಆಯ್ಕೆಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.11600-200-12000-250-13000-300-14200-350-15600-400-17200-450-19000-500-21000 ಅನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ರೂ.11600-21000ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಯ್ಕೆಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವೇತನವನ್ನು, 2017ನೇ ನವೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ರೂ.13,600/-ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ರೂ.11000-200-12000-250-13000-300- 14200-350-15600-400-17200-450-19000ರ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯು ದಿನಾಂಕ 1-2-2018 ರಂದು ಲಭ್ಯವಿತ್ತು.

1. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಧಾರಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಹುದ್ದೆಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.11000-200-12000-250-13000-300-14200-350-15600-400-17200-450-19000
2. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಇದ್ದಂತೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ.13,300/-
3. 2017ನೇ ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ರೂ.11600-21000ರ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ವೇತನ ರೂ.13,600/-
4. ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯ ದಿನಾಂಕ 1ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2018

 

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ನಿಗದಿ

1. ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.19950-450-20400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600-850-36000-950-37900
2. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ.23,500/-
3. ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಆಯ್ಕ ಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.21400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600-850-36000-950-39800-1100-42000
4. 2017ನೇ ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ರೂ.21400-42000ದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯ್ಕೆಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ ವೇತನ- ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಾವಳಿಯ ನಿಯಮ 42ಬಿ(1) ರನ್ವಯ ರೂ.24,050/-
5. 2018ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ರೂ.21400-42000ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯ್ಕೆಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ಪುನರ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ  ವೇತನ – ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಾವಳಿಯ ನಿಯಮ 42ಬಿ(2)ರನ್ವಯ ರೂ.24600/-
6. ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯ ದಿನಾಂಕ 1ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2019

 

ಉದಾಹರಣೆ-14

ವಿವರಗಳು

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ‘ಎಕ್ಸ್’ ಎಂಬ ಶಿಕ್ಷಕರು 2012ರ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.13600-300-14200-350-15600-400-17200-450-19000-500-21000-600-24600-700-26000ರಲ್ಲಿ ರೂ.20,500/- ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಮಾಹೆಯಾನ ರೂ.450/-ಗಳ ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವೇತನವನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

1. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಧಾರಣ ಮಾಡಿದ ಹುದ್ದೆಯ ಪದನಾಮ ಶಿಕ್ಷಕರು (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ)
2. ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.13600-300-14200-350-15600-400-17200-450-19000-500-21000-600-24600-700-26000
3. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಇದ್ದಂತೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ.20,500 + ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆ ರೂ.450/-
4. ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯ ದಿನಾಂಕ 1ನೇ ಜನವರಿ 2018

 

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ನಿಗದಿ

1. ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.25800-600-27000-650-29600-750-32600-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-51400
2. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಮೂಲ ವೇತನ (ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ.20,500+ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆ ರೂ.450/-ಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ) ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ) ನಿಯಮಗಳು, 2018ರ ನಿಯಮ 7(2)(i-ii) ರನ್ವಯ ರೂ. 36,950/-
3. ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ-ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ) ನಿಯಮಗಳು, 2018ರ ನಿಯಮ 8(1) ರನ್ವಯ 1ನೇ ಜನವರಿ 2018

 

ಉದಾಹರಣೆ-15

ವಿವರಗಳು

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ‘ವೈ’ ಎಂಬ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು 2012ರ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.17650-450-19000-500-21000-600-24600-700-28800-800-32000ರಲ್ಲಿ ರೂ.25,300/- ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಮಾಹೆಯಾನ ರೂ.400/-ಗಳ ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವೇತನವನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

1. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಧಾರಣ ಮಾಡಿದ ಹುದ್ದೆಯ ಪದನಾಮ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು (ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ)
2. ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.17650-450-19000-500-21000-600-24600-700-28800-800-32000
3. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಇದ್ದಂತೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ.25,300 + ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆ ರೂ.400/-
4. ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯ ದಿನಾಂಕ 1ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017

 

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ನಿಗದಿ

1. ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.33450-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-53900-1450-62600
2. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಮೂಲ ವೇತನ (ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ.25,300+ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆ ರೂ.400/- ಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ) ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ) ನಿಯಮಗಳು, 2018ರ ನಿಯಮ 7(2)(i-ii) ರನ್ವಯ ರೂ.46,400/-
3. ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ – ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ) ನಿಯಮಗಳು, 2018ರ ನಿಯಮ 8(1) ರನ್ವಯ 1ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018

 

ಉದಾಹರಣೆ-16

ವಿವರಗಳು

ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ‘ಜಡ್’ ಎಂಬ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 2012ರ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.22800-43200ರಲ್ಲಿ ರೂ.32,000/- ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಮಾಹೆಯಾನ ರೂ.500/-ಗಳ ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವೇತನವನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

1. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಧಾರಣ ಮಾಡಿದ ಹುದ್ದೆಯ ಪದನಾಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
2. ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.22800-600-24600-700-28800-800-33600-900-39000-1050-43200
3. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಇದ್ದಂತೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ.32,000 + ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆ ರೂ.500/-
4. ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯ ದಿನಾಂಕ 1ನೇ ಮೇ 2018

 

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ನಿಗದಿ

1. ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.43100-1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-83900
2. 2017ನೇ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಮೂಲ ವೇತನ (ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ.32,000+ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆ ರೂ.500/-ಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ) ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ) ನಿಯಮಗಳು, 2018ರ ನಿಯಮ 7(2)(i-ii) ರನ್ವಯ ರೂ.58,250/-

 

3. ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ-ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ) ನಿಯಮಗಳು, 2018ರ ನಿಯಮ 8(1) ರನ್ವಯ 1ನೇ ಮೇ 2018

 

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 6 ಎಸ್‍ಆರ್‍ಪಿ 2018 ದಿನಾಂಕ 19ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2018

ಅನುಬಂಧ-II

ನಮೂನೆ

ಸರ್ಕಾರಿ

ನೌಕರನ

ಹೆಸರು ಮತ್ತು

1-7-2017

ರಂದು ಧಾರಣ

ಮಾಡಿದ್ದ ಹುದ್ದೆ

1-7-2017

ರಂದು

ಧಾರಣ

ಮಾಡಿರುವ

ಹುದ್ದೆಯ

ಈಗಿನ

ವೇತನ

ಶ್ರೇಣಿ

1-7-2017

ರಂದು ಪ್ರಸಕ್ತ

ವೇತನ

ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ

ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ

ವೇತನ

 

ಪ್ರಸಕ್ತ

ವೇತನ

ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ

ಮುಂದಿನ

ವೇತನ

ಬಡ್ತಿಯ

ದಿನಾಂಕ

 

ಹುದ್ದೆಗೆ

ಅನ್ವಯ-

ವಾಗುವ

ಪರಿಷ್ಕೃತ

ವೇತನ

ಶ್ರೇಣಿ

 

ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ

ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ

ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ

ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ

ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ

ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ

ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ

ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ

ವೇತನ

8(1) ನೇ ನಿಯಮದ

ಪರಂತುಕದ ಮೇರೆಗೆ

ವೇತನ ಪುನರ್

ನಿಗದಿಯು

ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯೇ?

ಮತ್ತು, ಹಾಗಿದ್ದರೆ,

ಪುನರ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ

ವೇತನ ಮತ್ತು ಅಂತಹ

ಪುನರ್ ನಿಗದಿಯ

ದಿನಾಂಕ

 

ಪರಿಷ್ಕೃತ

ವೇತನ

ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ

ಮುಂದಿನ

ವೇತನ ಬಡ್ತಿ

ದಿನಾಂಕ

1 2 3 4 5 6 7 8

 

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವೇತನವನ್ನು

(ಅ) ಅವನು ದಿನಾಂಕ 1ನೇ ಜುಲೈ 2017 ರಂದು ಧಾರಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಹುದ್ದೆಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ; ಮತ್ತು

(ಆ) ಅವನು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾನಪನ್ನವಾಗಿ ಧಾರಣ ಮಾಡಿರದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ದಿನಾಂಕದಂದು ಅವನು ಧಾರಣ ಮಾಡಿರಬಹುದಾದಂಥ ಕೆಳಗಿನ ಹುದ್ದೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ – ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದ 5ನೇ ಕಂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಹಿ.

ಪದನಾಮ ………

ದಿನಾಂಕ ………

ಡಾ. ಏಕ್‍ರೂಪ್ ಕೌರ್
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವೆಚ್ಚ)
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಆರ್ಥಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಫ್‍ಡಿ 06 ಎಸ್‍ಆರ್‍ಪಿ 2018
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ
ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 19ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2018.

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 1978ರ (1990ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮದ ಸಂಖ್ಯೆ: 14) ಪ್ರಕರಣ 3ರ ಉಪ-ಪ್ರಕರಣ (2)ರ ಪರಂತುಕದೊಡನೆ ಓದಿಕೊಂಡ, ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪ-ಪ್ರಕರಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಮುಂದಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ, ಅಂದರೆ:-

 1. ಚಿಕ್ಕ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ:-

(1) ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ) ನಿಯಮಗಳು, 2018 ಎಂದು ಕರೆಯತಕ್ಕದ್ದು.

(2) ಅವು 2017ರ ಜುಲೈ 01ನೇ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

 1. ಅನ್ವಯ:-

(1) ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಥವಾ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಥಾ ಉಪಬಂಧಿಸದ ಹೊರತು, ಈ ನಿಯಮಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

(2) ಈ ನಿಯಮಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ:-

(a) ಸರ್ಕಾರವು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಅನ್ಯಥಾ ಉಪಬಂಧಿಸದ ಹೊರತು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳ ನಿಯತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಯ ಮೇಲೆ ಧಾರಣಾಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಣದಿಂದ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ;

(b) ಸರ್ಕಾರವು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಅನ್ಯಥಾ ಉಪಬಂಧಿಸದ ಹೊರತು, ಸಾದಿಲ್ವಾರು ನಿಧಿಗಳಿಂದ ಸಂಬಳ ನೀಡಲಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ;

(c) ಗಂಟೆ, ದಿನ, ವಾರ ಅಥವಾ ಮಾಸಿಕ ದರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಜೂರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ;

(d) ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ;

(e) ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೆಲಸದ ದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಜೂರಿ ನೀಡಲಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ;

(f) ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಥಾ ಉಪಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಹೊರತು, ಕರಾರು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ;

(g) ಸಂಚಿತ ವೇತನ ಅಥವಾ ಸಂಬಳದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ;

(h) ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರುನೇಮಕಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ;

(i) ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 187ನೇ ಅನುಚ್ಛೇದದ (3)ನೇ ಖಂಡ, 229ನೇ ಅನುಚ್ಛೇದದ (2)ನೇ ಖಂಡದ ಅಥವಾ 318ನೇ ಅನುಚ್ಛೇದದ (ಬಿ) ಉಪಖಂಡದ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸೇವಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ;

(j) ಯು.ಜಿ.ಸಿ/ಎ.ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಇ/ಐ.ಸಿ.ಎ.ಆರ್. ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ;

(k) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಿಕ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು;

(l) ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ; ಮತ್ತು

(m) ಸರ್ಕಾರವು, ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ, ಈ ನಿಯಮಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಉಪಬಂಧಗಳ ಪ್ರವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಪ್ರವರ್ಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ.

 1. ಪರಿಭಾಷೆಗಳು:- ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂದರ್ಭವು ಅನ್ಯಥಾ ಅಗತ್ಯಪಡಿಸದ ಹೊರತು:-

(a) ‘ಸರ್ಕಾರ’ ಎಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ;

(b) ‘ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ’ ಎಂದರೆ; ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳು (ಸಾಮಾನ್ಯ ನೇಮಕಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1977ರ ಪ್ರಕರಣ (2)ರ ಖಂಡ (ಕೆ) ರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಸಮಾನ ಅರ್ಥ.

(c) ‘ಮೂಲ ವೇತನ’ ಎಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನು ‘ಪ್ರಸಕ್ತ ಶ್ರೇಣಿ’ಯಲ್ಲಿ 2017ರ ಜುಲೈ 1ರಂದು ಅಥವಾ ಆ ತರುವಾಯ ಯಾವುದೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶ್ರೇಣಿ’ ಯಲ್ಲಿ ಅವನ ವೇತನವನ್ನು ಪುನರ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುವ ದಿನದಂದು ಅವನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ಅದು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ:-

(i) ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ;

(ii) ಪ್ರಸಕ್ತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ವೇತನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಸ್ಥಗಿತ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ;

(iii) 2012ರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ) ನಿಯಮಗಳ 7ನೇ ನಿಯಮದ (3)ನೇ ಉಪನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ನೀಡಲಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೇತನ; ಮತ್ತು

(iv) 20, 25 ಮತ್ತು 30 ವರ್ಷಗಳ ಪದೋನ್ನತಿ ರಹಿತ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ವೇತನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ;

ಪರಂತು, ಅದು ಈ ಮುಂದಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ; ಎಂದರೆ –

(i) ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆ;

(ii) ಮೇಲೆ (iii) ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾದುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೇತನ;

(iii) ತಾಂತ್ರಿಕ ವೇತನ; ಮತ್ತು

(iv) ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳ 8ನೇ ನಿಯಮದ ಉಪನಿಯಮ (32)ರ ಮೇರೆಗೆ, ಸರ್ಕಾರವು ವೇತನವೆಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಉಪಲಬ್ಧಗಳು.

(d) ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ‘ಪ್ರಸಕ್ತ ಶ್ರೇಣಿ’ ಎಂದರೆ ಖಾಯಂ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಅಥವಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ 2017ರ ಜುಲೈ 1ನೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ಅವನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ‘2012ರ ಶ್ರೇಣಿ’ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಯಾ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶ್ರೇಣಿ, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀಡಲಾದ ‘ಪ್ರಸಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಣಿ’ ಅಥವಾ ‘ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಿರಿಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ ಅಥವಾ ಪ್ರಸಕ್ತ ‘ಆಯ್ಕೆ ದರ್ಜೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು.

(e) ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ‘ಪ್ರಸಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ ಎಂದರೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೊಂಡ 1983ರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಕಾಲಬದ್ಧ ಬಡ್ತಿ) ನಿಯಮಗಳ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸದರಿ ಹುದ್ದೆಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ 2017ರ ಜುಲೈ 1ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಆಯ್ಕೆಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ;

(f) ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ‘ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಿರಿಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ ಎಂದರೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೊಂಡ 1991ರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಹಿರಿಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವಿಶೇಷ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವಿಕೆ) ನಿಯಮಗಳ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸದರಿ ಹುದ್ದೆಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ 2017ರ ಜುಲೈ 1ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಹಿರಿಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ;

(g) ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಸಕ್ತ

ಆಯ್ಕೆ ದರ್ಜೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ ಎಂದರೆ; ದಿನಾಂಕ: 14.08.2008ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 31 ಎಸ್‍ಆರ್‍ಪಿ 2007(ಘಿ) ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ: 31.01.2014ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 30 ಎಸ್‍ಆರ್‍ಪಿ 2012ರನ್ವಯ 2017ರ ಜುಲೈ 1ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಆಯ್ಕೆ ದರ್ಜೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ;

(h) ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ‘2012ರ ಶ್ರೇಣಿ’ ಎಂದರೆ 2012ರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ) ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾದ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ;

(i) ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶ್ರೇಣಿ’ ಎಂದರೆ 4ನೇ ನಿಯಮದ (2)ನೇ ಉಪನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಅಧಿಸೂಚಿಸದ ಹೊರತು, ಮೊದಲನೇ ಅನುಸೂಚಿಯ (2)ನೇ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾದಂತೆ ‘ಪ್ರಸಕ್ತ ಶ್ರೇಣಿ’ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಅದರ (3)ನೇ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾದ ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶ್ರೇಣಿ’ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾದ ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯ್ಕೆಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ ಮತ್ತು ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ಹಿರಿಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ ಮತ್ತು ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯ್ಕೆ ದರ್ಜೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಅದು;

(j) ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯ್ಕೆಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ ಎಂದರೆ 4ನೇ ನಿಯಮದ (3)ನೇ ಉಪ-ನಿಯಮದ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾದ ಆಯ್ಕೆಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ;

(k) ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ಹಿರಿಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ ಎಂದರೆ 4ನೇ ನಿಯಮದ (4)ನೇ ಉಪನಿಯಮದ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾದ ಹಿರಿಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ;

(l) ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯ್ಕೆ ದರ್ಜೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ ಎಂದರೆ 4ನೇ ನಿಯಮದ (5)ನೇ ಉಪನಿಯಮದ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾದ ಆಯ್ಕೆ ದರ್ಜೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ;

(m) ‘ಅನುಸೂಚಿ’ ಎಂದರೆ ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಅನುಸೂಚಿ;

(n) ‘ಕೋಷ್ಠಕ’ ಎಂದರೆ ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಕೋಷ್ಠಕ;

 1. ಹುದ್ದೆಗಳ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ:-

(1) ಈ ನಿಯಮದ ಉಪ-ನಿಯಮ (2), (3), (4) ಮತ್ತು (5)ರ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟು, ಈ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯು, ಮೊದಲನೇ ಅನುಸೂಚಿಯ (2)ನೇ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾದ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಎದುರಿಗೆ ಅದರ (3)ನೇ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾದ ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶ್ರೇಣಿ’ ಯಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.

(2) ಸರ್ಕಾರವು, ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮೊದಲನೇ ಅನುಸೂಚಿಯ (3)ನೇ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಸಂವಾದಿ ನಮೂದಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲದ ಬೇರೊಂದು ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶ್ರೇಣಿ’ಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚಿಸುವ ಮೂಲಕ, 2017ರ ಜುಲೈ 1ರಿಂದ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಆನಂತರದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬಹುದು.

(3) ಈ ನಿಯಮಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕೃತಗೊಂಡ 1983ರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಕಾಲಬದ್ಧ ಬಡ್ತಿ) ನಿಯಮಗಳ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ, ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೊರೆಯುವ ಆಯ್ಕೆಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯು ಎರಡನೇ ಅನುಸೂಚಿಯ (2)ನೇ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವಂತೆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ಯ ಎದುರಿಗೆ (3)ನೇ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯ್ಕೆಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ ಯಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.

(4) ಈ ನಿಯಮಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕೃತಗೊಂಡ 1991ರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಹಿರಿಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವಿಶೇಷ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವಿಕೆ) ನಿಯಮಗಳ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೊರೆಯುವ ಹಿರಿಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯು, 1983ರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಕಾಲಬದ್ಧ ಬಡ್ತಿ) ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ಯ ನಂತರದ ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನು ಧಾರಣ ಮಾಡಿರುವ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ 1983ರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಕಾಲಬದ್ಧ ಬಡ್ತಿ) ನಿಯಮಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಮಂಜೂರಾದ ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯ್ಕೆಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ ಹಾಗೂ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹುದ್ದೆಯ ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ಯೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹುದ್ದೆಯ ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ ಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(5) ಈ ನಿಯಮಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ, ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ದಿನಾಂಕ: 14.08.2008ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ ಎಸ್‍ಆರ್‍ಪಿ 2007(X) ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ: 31.01.2014ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 30 ಎಸ್‍ಆರ್‍ಪಿ 2012ರಲ್ಲಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ವಯ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಆಯ್ಕೆ ದರ್ಜೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಆಯ್ಕೆ ದರ್ಜೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯು ಮೂರನೇ ಅನುಸೂಚಿಯ (2)ನೇ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವಂತೆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ಯ ಎದುರಿಗೆ (3)ನೇ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯ್ಕೆ ದರ್ಜೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ಯಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.

 1. ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುವುದು:- ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಥಾ ಉಪಬಂಧಿಸಿದ ಹೊರತು, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನು ತಾನು ಯಾವ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಿಯೋಜಿತನಾಗಿರುವನೋ ಆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶ್ರೇಣಿ’ ಯಲ್ಲಿ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.
 2. ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ಯ ಅನ್ವಯ:- ಈ ನಿಯಮಗಳ ಇತರ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟು ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ಯು–
 3. a) 2017ರ ಜುಲೈ 1ಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಮತ್ತು ಆ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ;
 4. b) 2017ರ ಜುಲೈ 1ಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ‘ಆಯ್ಕೆಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ ಮಂಜೂರಾದಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ;
 5. c) 2017ರ ಜುಲೈ 1ಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ‘ಹಿರಿಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ ಮಂಜೂರಾದಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ;
 6. d) 2017ರ ಜುಲೈ 1ಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ‘ಆಯ್ಕೆ ದರ್ಜೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ ಮಂಜೂರಾದಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ;
 7. e) 2017ರ ಜುಲೈ 1ಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ 2017ರ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಅಥವಾ ನಂತರ ತಾನು ಧಾರಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲದ ಬೇರೊಂದು ಹುದ್ದೆಯ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಅಥವಾ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ;
 8. f) 2017ರ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಅಥವಾ ನಂತರ ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯ್ಕೆಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ ಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ; ಮತ್ತು
 9. g) 2017ರ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಅಥವಾ ನಂತರ ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ಹಿರಿಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ;
 10. h) 2017ರ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಅಥವಾ ನಂತರ ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯ್ಕೆ ದರ್ಜೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ ಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗತಕ್ಕದ್ದು;
 11. ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವೇತನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು:-

(1) 6ನೇ ನಿಯಮದ (a), (b), (c) ಮತ್ತು (d) ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವೇತನವನ್ನು, ಸರ್ಕಾರವು ವಿಶೇಷ ಆದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಅನ್ಯಥಾ ಆದೇಶಿಸದ ಹೊರತು, ಅವನಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಅಂದರೆ,:-

(a) 2017ರ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಅವನು ಧಾರಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ; ಮತ್ತು

(b) ಅವನು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾನಪನ್ನವಾಗಿ ಧಾರಣ ಮಾಡಿರದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಆ ದಿನಾಂಕದಂದು ಅವನು ಧಾರಣ ಮಾಡಿರಬಹುದಾದಂಥ ಕೆಳಗಿನ ಹುದ್ದೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ.

(2) ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವೇತನವನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಅನುಸೂಚಿಯ (1)ನೇ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ‘ಪ್ರಸಕ್ತ ಶ್ರೇಣಿ’ಯಲ್ಲಿನ ಅವನ ‘ಮೂಲ ವೇತನ’ಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಆ ಅನುಸೂಚಿಯ (2)ನೇ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು;

(i) ಪರಂತು, ಆಯಾ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ‘ಪ್ರಸಕ್ತ ಶ್ರೇಣಿ’ಯಲ್ಲಿ 1ನೇ ಜುಲೈ 2017ಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು, ಅವನು ದಿನಾಂಕ 1ನೇ ಜುಲೈ 2017ರಂದು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅನುಸೂಚಿಯ ಅಂಕಣ (2)ರಲ್ಲಿನ ನಮೂದಿಸಲಾದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಂವಾದಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು;

(ii) ಮುಂದುವರೆದು, ಪರಂತು, ಈ ಮೇಲಿನಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾದ ಮೂಲ ವೇತನದ ಮೊತ್ತವು ನಾಲ್ಕನೇ ಅನುಸೂಚಿಯ ಅಂಕಣ (1)ರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರದಿದ್ದರೆ, ಆ ಮೊತ್ತದ ನಂತರದ ಮೇಲಿನ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಅನುಸೂಚಿಯ ಅಂಕಣ (2)ರಲ್ಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಂವಾದಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವನ ವೇತನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು.

(3) ನಾಲ್ಕನೇ ಅನುಸೂಚಿಯ (2)ನೇ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೇತನವನ್ನು ಬಡ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ವೇತನವನ್ನು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ವೇತನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

(4) ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನೊಬ್ಬನ ‘ಮೂಲ ವೇತನ’ವು ನಾಲ್ಕನೇ ಅನುಸೂಚಿಯ (1)ನೇ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂಥ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಆದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

(5) (a) ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನು 2017ರ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಅಥವಾ ಆನಂತರ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದರೆ, ಅವನ ವೇತನವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಅವನು ನೇಮಕವಾಗಿರುವಂಥ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

(b) ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನು 2017ರ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಅಥವಾ ಆನಂತರ ಆ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವನು ಧಾರಣ ಮಾಡಿರದ ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನ ವೇತನವನ್ನು, ಈ ನಿಯಮದ (1) ರಿಂದ (4) ರ ವರೆಗಿನ ಉಪ-ನಿಯಮಗಳ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ 2017ರ ಜುಲೈ 1ಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವನು ಧಾರಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶ್ರೇಣಿ’ಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಆನಂತರ, ಹಾಗೆ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಲಾದ ವೇತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅವನ ವೇತನವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ

ನಿಯಮಗಳ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಅವನು ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಅಥವಾ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂಥ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

(6) ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ 2017ರ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಅಥವಾ ಆನಂತರ ‘ಆಯ್ಕೆಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಣಿ’ ಅಥವಾ ‘ಹಿರಿಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ ಅಥವಾ ‘ಆಯ್ಕೆ ದರ್ಜೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ಧಾರಣ ಮಾಡಿದ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ ಯಲ್ಲಿನ ಅವನ ವೇತನವನ್ನು ಈ ನಿಯಮದ (1) ರಿಂದ (4)ರ ವರೆಗಿನ ಉಪ-ನಿಯಮಗಳ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಆನಂತರ, ಹಾಗೆ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಲಾದ ವೇತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅವನ ವೇತನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ, 1983ರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಕಾಲಬದ್ಧ ಬಡ್ತಿ) ನಿಯಮಗಳ 4ನೇ ನಿಯಮಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 1991ರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳು (ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವಿಶೇಷ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವಿಕೆ) ನಿಯಮಗಳ 7ನೇ ನಿಯಮಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಯ್ಕೆ ದರ್ಜೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದೇಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

(7) ಈ ನಿಯಮದ (2) ಅಥವಾ (4) ನೇ ಉಪ-ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗಿನ ವೇತನ ನಿಗದಿಯಲ್ಲಿ, 2017ರ ಜುಲೈ 1 ರ ನಿಕಟಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪದ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ತನಗಿಂತ ಕಿರಿಯನಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ವೇತನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ವೇತನವು ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ವೇತನಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನ ವೇತನವನ್ನು ಆ ಕಿರಿಯ ನೌಕರನು ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವೇತನದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಏರಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

(8) 2017ರ ಜುಲೈ 1ಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಹಿರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನು ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ, 2017ರ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಅಥವಾ ಆನಂತರ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ತನ್ನ ಕಿರಿಯ ನೌಕರನ ವೇತನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹಿರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ವೇತನವನ್ನು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಕಿರಿಯ ನೌಕರನಿಗೆ ನಿಗದಿಗೊಳಿಲಾದ ವೇತನದ ಸಮನಾದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಏರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ವೇತನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಿರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನು ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಷರತ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆಗೊಳಪಟ್ಟು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು, ಅವುಗಳು:-

(ಅ) ಅವರ ಬಡ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನ, ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಧಾರಣ ಮಾಡಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳು ಒಂದೇ ಪದ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಹುದ್ದೆಗಳು ಒಂದೇ ಪದ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿರತಕ್ಕದ್ದು;

(ಆ) ಅವರು ವೇತನ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಳಗಿನ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳ ‘ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ ಮತ್ತು ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು;

(ಇ) ಕಿರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನು ಕೆಳಗಿನ ಹುದ್ದೆಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆದಿರಬಾರದು; ಮತ್ತು

(ಈ) ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಬಡ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ವೇತನ ನಿಗದಿಯನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ನಿಯಮ ಅಥವಾ ಆದೇಶದ ಅನ್ವಯದ ನೇರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಅಂಥ ತಾರತಮ್ಯ ಉಂಟಾಗಿದ್ದಿರಬೇಕು.

(9) ಆಯಾ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ, ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ / ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವೇತನವು ಅಂದು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆದೇಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸದರಿ ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದ ಕಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರ/ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವೇತನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮದ (7) ಮತ್ತು (8)ನೇ ಉಪ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಂತವರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

 1. ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯ ದಿನಾಂಕ:-

(1) ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವೇತನವನ್ನು 7ನೇ ನಿಯಮದ (1) ರಿಂದ (4) ರ ವರೆಗಿನ ಉಪ-ನಿಯಮಗಳ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ 2017ರ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದ ಆನಂತರ, ಅದರ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯು, ಅವನು ‘ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರೆ ‘ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತಿತ್ತೋ ಆ ದಿನಾಂಕದಂದು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸುವಂಥ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಆದೇಶಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ದೊರೆಯುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಗಿತ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಸದರಿ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಆದೇಶಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು;

ಪರಂತು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಗಿತ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ, ‘ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ಯಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 2017ರ ಜುಲೈ 1 ರ ತರುವಾಯದಲ್ಲಿ ಆದರೆ 2018ರ ಜುಲೈ 1 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ಯಲ್ಲಿ ಆತನ ವೇತನವನ್ನು, ಅವನಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಿದ್ದರೆ, 7 ನೇ ನಿಯಮದ (1) ಮತ್ತು (3)ನೇ ಉಪ-ನಿಯಮ ಅಥವಾ (4)ನೇ ಉಪ-ನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅಂಥ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಪುನರ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು.

(2) ಈ ನಿಯಮದ (1)ನೇ ಉಪ-ನಿಯಮದ ಪರಂತುಕದ ಮೇರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ವೇತನವನ್ನು ಪುನರ್ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ನಿಯಮಗಳ 7 ನೇ ನಿಯಮದ (2)ನೇ ಉಪ-ನಿಯಮ ಅಥವಾ (8)ನೇ ಉಪ-ನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯು, ವೇತನವನ್ನು ಪುನರ್ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳ 51 ಮತ್ತು 53ನೇ ನಿಯಮಗಳ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

 1. ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ನಿಗದಿಯಿಂದಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ:-

(1) 2017ರ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ 2018ರ ಮಾರ್ಚ್ 31ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿಗೆ ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶ್ರೇಣಿ’ಯಲ್ಲಿನ ವೇತನ ನಿಗದಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಪುನರ್ ನಿಗದಿಯಿಂದಾಗಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನು ಅರ್ಹನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನು ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿನ ವೇತನ ನಿಗದಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಪುನರ್ ನಿಗದಿಯಿಂದಾಗಿ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ 2018ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಅರ್ಹನಾಗುತ್ತಾನೆ.

(2) ನಿವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಮರಣದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನು 2017ರ ಜುಲೈ 1ರ ನಂತರ ಆದರೆ, 1ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2018ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಂಡಲ್ಲಿ, ಅವನ ಸೇವೆಯು ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ‘ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ’ ಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇತನವನ್ನು:-

(a) ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ; ಮತ್ತು

(b) ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಗಳಿಗಾಗಿ

-ಅವನ ಉಪಲಬ್ಧಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ಅಥವಾ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಯೋಜನವು ದಿನಾಂಕ 1ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2018ರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗತಕ್ಕದ್ದು.

 1. ಪದ ವೃಂದಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವುದು:- ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಬಡ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದ ವೃಂದಗಳಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಸಮನಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಕ್ರಮಗೊಳಿಸುವ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಆ ಪದ ವೃಂದಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ, ಅಂಥ ಒಂದು ಪದ ವೃಂದದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮುಂಬಡ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಅನುಮತಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.
 2. ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ:- ಈ ನಿಯಮಗಳ ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು, ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಂಥ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ತನಗೆ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
 3. ನಿಯಮಗಳ ಅಧ್ಯಾರೋಹಿ ಪರಿಣಾಮ:- 1978ರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಥವಾ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ

ಎಂದು ಭಾವಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮವು ಈ ನಿಯಮಗಳ ಯಾವುದೇ ಉಪಬಂಧಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಸಂಗತವಾಗಿರುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

 1. ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ:- ಈ ನಿಯಮಗಳ ಯಾವುದೇ ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅನುಚಿತ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನದಟ್ಟಾದರೆ, ಅದು, ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಅವಶ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಆ ನಿಯಮದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ವಿನಾಯತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಬಹುದು.
 2. ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ:- ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಉದ್ಭವಿಸಿದರೆ, ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಅದರ ತೀರ್ಮಾನವು ಅಂತಿಮವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.
 3. 1983ರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಕಾಲಬದ್ಧ ಬಡ್ತಿ) ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ:- 1983ರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಕಾಲಬದ್ಧ ಬಡ್ತಿ) ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸೂಚಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಎರಡನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಕೋಷ್ಠಕವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
 4. 1991ರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಹಿರಿಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವಿಶೇಷ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವಿಕೆ) ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ:- 1991ರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಹಿರಿಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವಿಶೇಷ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವಿಕೆ) ನಿಯಮಗಳ 1ನೇ ನಿಯಮದ (3)ನೇ ಉಪ-ನಿಯಮದ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಠಕದ ಬದಲಾಗಿ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಎರಡನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಕೋಷ್ಠಕವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
 5. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯ್ಕೆ ದರ್ಜೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಮೂರನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದಂತೆ ಇರತಕ್ಕದ್ದು.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ,

ಡಾ. ಏಕ್‍ರೂಪ್ ಕೌರ್
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವೆಚ್ಚ)
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ

 

ಮೊದಲನೆಯ ಅನುಸೂಚಿ

[ನಿಯಮ 4(1) ನೋಡಿ]

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ರೂ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ರೂ.
(1) (2) (3)
1 9600-200-12000-250-13000-300-14200-350-14550 17000-400-18600-450-20400-500-22400-550-24600-600-27000-650-28950
2 10400-200-12000-250-13000-300-14200-350-15600-400-16400 18600-450-20400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600
3 11000-200-12000-250-13000-300-14200-350-15600-400-17200-450-19000 19950-450-20400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600-850-36000-950-37900
4 11600-200-12000-250-13000-300-14200-350-15600-400-17200-450-19000-500-21000 21400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600-850-36000-950-39800-1100-42000
5 12500-250-13000-300-14200-350-15600-400-17200-450-19000-500-21000-600-24000 23500-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-47650
6 13600-300-14200-350-15600-400-17200-450-19000-500-21000-600-24600-700-26000 25800-600-27000-650-29600-750-32600-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-51400
7 14550-350-15600-400-17200-450-19000-500-21000-600-24600-700-26700 27650-650-29600-750-32600-850-6000-950-39800-1100-46400-1250-52650
8 16000-400-17200-450-19000-500-21000-600-24600-700-28800-800-29600 30350-750-32600-850-36000-950-9800-1100-46400-1250-53900-1450-58250
9 17650-450-19000-500-21000-600-24600-700-28800-800-32000 33450-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-53900-1450-62600
10 19000-500-21000-600-24600-700-28800-800-33600-900-34500 36000-950-39800-1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-67550
11 20000-500-21000-600-24600-700-28800-800-33600-900-36300 37900-950-39800-1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-70850
12 21600-600-24600-700-28800-800-33600-900-39000-1050-40050 40900-1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-78200

 

13 22800-600-24600-700-28800-800-33600-900-39000-1050-43200 43100-1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-83900
14 24000-600-24600-700-28800-800-33600-900-39000-1050-45300 45300-1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-88300
15 26000-700-28800-800-33600-900-39000-1050-45300-1200-47700 48900-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-92700
16 28100-700-28800-800-33600-900-39000-1050-45300-1200-50100 52650-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-97100 
17 30400-800-33600-900-39000-1050-45300-1200-51300 56800-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-97100-2500-99600
18 32800-800-33600-900-39000-1050-45300-1200-52500 61150-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-97100-2500-102100
19 36300-900-39000-1050-45300-1200-52500-1350-53850 67550-1650-72500-1900-83900-2200-97100-2500-104600
20 38100-900-39000-1050-45300-1200-52500-1350-55200 70850-1650-72500-1900-83900-2200-97100-2500-107100
21 40050-1050-45300-1200-52500-1350-56550 74400-1900-83900-2200-97100-2500-109600
22 44250-1050-45300-1200-52500-1350-60600 82000-1900-83900-2200-97100-2500-112100-2800-117700
23 48900-1200-52500-1350-60600-1500-63600 90500-2200-97100-2500-112100-2800-123300
24 52500-1350-60600-1500-69600-1700-73000 97100-2500-112100-2800-128900-3100-141300
25 56550-1350-60600-1500-69600-1700-79800 104600-2500-112100-2800-128900-3100-150600

 

ಎರಡನೆಯ ಅನುಸೂಚಿ

[ನಿಯಮ 4(3), 4(4), 15 ಮತ್ತು 16 ನೋಡಿ]

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ. ಆಯ್ಕೆಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.
(1) (2) (3)
1 17000-400-18600-450-20400-500-22400-550-24600-600-27000-650-28950 18600-450-20400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600
2 18600-450-20400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600 19950-450-20400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600-850-36000-950-37900
3 19950-450-20400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600-850-36000-950-37900 21400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600-850-36000-950-39800-1100-42000
4 21400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600-850-36000-950-39800-1100-42000 23500-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-47650
5 23500-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-47650 25800-600-27000-650-29600-750-32600-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-51400
6 25800-600-27000-650-29600-750-32600-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-51400 27650-650-29600-750-32600-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-52650
7 27650-650-29600-750-32600-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-52650 30350-750-32600-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-53900-1450-58250
8 30350-750-32600-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-53900-1450-58250 33450-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-53900-1450-62600
9 33450-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-53900-1450-62600 36000-950-39800-1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-67550
10 36000-950-39800-1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-67550 37900-950-39800-1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-70850
11 37900-950-39800-1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-70850 40900-1100-46400-1250-53900-450-62600-1650-72500-1900-78200
12 40900-1100-46400-1250-53900-450-62600-1650-72500-1900-78200 43100-1100-46400-1250-53900-450-62600-1650-72500-1900-83900
13 43100-1100-46400-1250-53900-450-62600-1650-72500-1900-83900 45300-1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-88300
14 45300-1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-88300 48900-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-92700
15 48900-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-92700 52650-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-97100
16 52650-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-97100 56800-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-97100-2500-99600
17 56800-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-97100-2500-99600 61150-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-97100-2500-102100
18 61150-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-97100-2500-102100 67550-1650-72500-1900-83900-2200-97100-2500-104600

 

 

ಮೂರನೆಯ ಅನುಸೂಚಿ

[ನಿಯಮ 4(5) ಮತ್ತು 17 ನೋಡಿ]

ಕೋಷ್ಟಕ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.

 

ಆಯ್ಕೆ ದರ್ಜೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.

 

(1) (2) (3)
36300-900-39000-1050-45300-1200-52500-1350-53850 67550-1650-72500-1900-83900-2200-97100-2500-104600
38100-900-39000-1050-45300-1200-52500-1350-55200 70850-1650-72500-1900-83900-2200-97100-2500-107100
40050-1050-45300-1200-52500-1350-56550 74400-1900-83900-2200-97100-2500-109600
44250-1050-45300-1200-52500-1350-60600 82000-1900-83900-2200-97100-2500-112100-2800-117700
48900-1200-52500-1350-60600-1500-63600 90500-2200-97100-2500-112100-2800-123300
52500-1350-60600-1500-69600-1700-73000 97100-2500-112100-2800-128900-3100-141300

 

 

ನಾಲ್ಕನೆ ಅನುಸೂಚಿ

[ನಿಯಮ 7(2) ನೋಡಿ]

ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.9600-200-12000-250-13000-300-14200-350-14550

ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.17000-400-18600-450-20400-500-22400-550-24600-600-27000-650-28950

ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.10400-200-12000-250-13000-300-14200-350-15600-400-16400

ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.18600-450-20400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600

ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ (ರೂ.) ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ (ರೂ.) ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ (ರೂ.) ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ (ರೂ.)
1 2 1 2
9,600 17,000 10,400 18600
9,800 17,400 10,600 18600
10,000 17,800 10,800 19050
10,200 18,200 11,000 19500
10,400 18,600 11,200 19950
10,600 18,600 11,400 20400
10,800 19,050 11,600 20400
11,000 19,500 11,800 20900
11,200 19,950 12,000 21400
11,400 20,400 12,250 21900
11,600 20,400 12,500 22400
11,800 20,900 12,750 22400
12,000 21,400 13,000 22950
12,250 21,900 13,300 23500
12,500 22,400 13,600 24050
12,750 22,400 13,900 24600
13,000 22,950 14,200 25200
13,300 23,500 14,550 25800
13,600 24,050 14,900 26400
13,900 24,600 15,250 27000
14,200 25,200 15,600 27650
14,550 25,800 16,000 28300
14,900 26,400 16,400 28950
15,250 27,000 16,800 29,600
15,600 27,650 17,200 30,350
15,950 28,300 17,600 31,100
16,300 28,950 18,000 31,850
16,650 28,950+650pp 18,400 32,600
17,000 28,950+1400 pp 18,800 32600+850 pp
17,350 28,950+2150 pp 19,200 32600+1700 pp
19,600 32600+2550 pp

 

ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.11000-200-12000-250-13000-300-14200-350-15600-400-17200-450-19000

ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.19950-450-20400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600-850-36000-950-37900

ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.11600-200-12000-250-13000-300-14200-350-15600-400-17200-450-19000-500-21000

ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.21400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600-850-36000-950-39800-1100-42000

ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ (ರೂ.) ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ (ರೂ.) ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ (ರೂ.) ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ (ರೂ.)
1 2 1 2
11,000 19,950 11,600 21,400
11,200 19,950 11,800 21,400
11,400 20,400 12,000 21,400
11,600 20,400 12,250 21,900
11,800 20,900 12,500 22,400
12,000 21,400 12,750 22,400
12,250 21,900 13,000 22,950
12,500 22,400 13,300 23,500
12,750 22,400 13,600 24,050
13,000 22,950 13,900 24,600
13,300 23,500 14,200 25,200
13,600 24,050 14,550 25,800
13,900 24,600 14,900 26,400
14,200 25,200 15,250 27,000
14,550 25,800 15,600 27,650
14,900 26,400 16,000 28,300
15,250 27,000 16,400 28,950
15,600 27,650 16,800 29,600
16,000 28,300 17,200 30,350
16,400 28,950 17,650 31,100
16,800 29,600 18,100 31,850
17,200 30,350 18,550 32,600
17,650 31,100 19,000 33,450
18,100 31,850 19,500 34,300
18,550 32,600 20,000 35,150
19,000 33,450 20,500 36,000
19,450 34,300 21,000 36,950
19,900 35,150 21,500 37,900
20,350 36,000 22,000 38,850
20,800 36,950 22,500 39,800
21,250 37,900 23,000 40,900
21,700 37,900+950 pp 23,500 42,000
22,150 37,900+950 pp 24,000 42,000+1100 pp
22,600 37,900+1900 pp 24,500 42,000+1100 pp
25,000 42,000+2200 pp

 

ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.12500-250-13000-300-14200-350-15600-400-17200-450-19000-500-21000-600-24000

ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.23500-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-47650

ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.13600-300-14200-350-15600-400-17200-450-19000-500-21000-600-24600-700-26000

ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.25800-600-27000-650-29600-750-32600-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-51400

ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ (ರೂ.) ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ (ರೂ.) ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ (ರೂ.) ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ (ರೂ.)
1 2 1 2
12,500 23,500 13,600 25,800
12,750 23,500 13,900 25,800
13,000 23,500 14,200 25,800
13,300 23,500 14,550 25,800
13,600 24,050 14,900 26,400
13,900 24,600 15,250 27,000
14,200 25,200 15,600 27,650
14,550 25,800 16,000 28,300
14,900 26,400 16,400 28,950
15,250 27,000 16,800 29,600
15,600 27,650 17,200 30,350
16,000 28,300 17,650 31,100
16,400 28,950 18,100 31,850
16,800 29,600 18,550 32,600
17,200 30,350 19,000 33,450
17,650 31,100 19,500 34,300
18,100 31,850 20,000 35,150
18,550 32,600 20,500 36,000
19,000 33,450 21,000 36,950
19,500 34,300 21,600 37,900
20,000 35,150 22,200 39,800
20,500 36,000 22,800 40,900
21,000 36,950 23,400 42,000
21,600 37,900 24,000 43,100
22,200 39,800 24,600 44,200
22,800 40,900 25,300 45,300
23,400 42,000 26,000 46,400
24,000 43,100 26,700 47,650
24,600 44,200 27,400 48,900
25,200 44,200 28,100 50,150
25,800 45,300 28,800 51,400
26,400 46,400 29,500 51,400+1250 pp
27,000 47,650 30,200 51,400+2500 pp
27,600 47,650+1250 pp 30,900 51,400+3950 pp
28,200 47,650+2500 pp 31,600 51,400+5400 pp
28,800 47,650+3750 pp

 

ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.14550-350-15600-400-17200-450-19000-500-21000-600-24600-700-26700

ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.27650-650-29600-750-32600-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-52650

ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.16000-400-17200-450-19000-500-21000-600-24600-700-28800-800-29600

ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.30350-750-32600-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-53900-1450-58250

ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ (ರೂ.) ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ (ರೂ.) ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ (ರೂ.) ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ

ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ (ರೂ.)

1 2 1 2
14,550 27,650 16,000 30,350
14,900 27,650 16,400 30,350
15,250 27,650 16,800 30,350
15,600 27,650 17,200 30,350
16,000 28,300 17,650 31,100
16,400 28,950 18,100 31,850
16,800 29,600 18,550 32,600
17,200 30,350 19,000 33,450
17,650 31,100 19,500 34,300
18,100 31,850 20,000 35,150
18,550 32,600 20,500 36,000
19,000 33,450 21,000 36,950
19,500 34,300 21,600 37,900
20,000 35,150 22,200 39,800
20,500 36,000 22,800 40,900
21,000 36,950 23,400 42,000
21,600 37,900 24,000 43,100
22,200 39,800 24,600 44,200
22,800 40,900 25,300 45,300
23,400 2,000 26,000 46,400
24,000 43,100 26,700 47,650
24,600 44,200 27,400 48,900
25,300 45,300 28,100 50,150
26,000 46,400 28,800 51,400
26,700 47,650 29,600 52,650
27,400 48,900 30,400 53,900
28,100 50,150 31,200 55,350
28,800 51,400 32,000 56,800
29,500 52,650 32,800 58,250
30,200 52,650+1250 pp 33,600 58,250+1450 pp
30,900 52,650+2700 pp 34,400 58,250+2900 pp
31,600 52,650+4150 pp 35,200 58,250+4350 pp
32,300 52,650+4150 pp 36,000 58,250+6000 pp

 

ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.17650-450-19000-500-21000-600-24600-700-28800-800-32000

ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.33450-850-

36000-950-39800-1100-46400-1250-

53900-1450-62600

ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.19000-500-21000-600-24600-700-28800-800-33600-900-34500

ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.36000-950-

39800-1100-46400-1250-53900-1450-

62600-1650-67550

ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ

ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ

ವೇತನ (ರೂ.)

ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ

ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ

ವೇತನ (ರೂ.)

ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ

ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ

ವೇತನ (ರೂ.)

ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ

ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ

ವೇತನ (ರೂ.)

1 2 1 2
17,650 33,450 19,000 36,000
18,100 33,450 19,500 36,000
18,550 33,450 20,000 36,000
19,000 33,450 20,500 36,000
19,500 34,300 21,000 36,950
20,000 35,150 21,600 37,900
20,500 36,000 22,200 39,800
21,000 36,950 22,800 40,900
21,600 37,900 23,400 42,000
22,200 39,800 24,000 43,100
22,800 40,900 24,600 44,200
23,400 42,000 25,300 45,300
24,000 43,100 26,000 46,400
24,600 44,200 26,700 47,650
25,300 45,300 27,400 48,900
26,000 46,400 28,100 50,150
26,700 47,650 28,800 51,400
27,400 48,900 29,600 52,650
28,100 50,150 30,400 53,900
28,800 51,400 31,200 55,350
29,600 52,650 32,000 56,800
30,400 53,900 32,800 58,250
31,200 55,350 33,600 59,700
32,000 56,800 34,500 61,150
32,800 58,250 35,400 62,600
33,600 59,700 36,300 64,250
34,400 61,150 37,200 65,900
35,200 62,600 38,100 67,550
36,000 62,600+1650 pp 39,000 67,550+1650 pp
36,800 62,600+3300 pp 39,900 67,550+3300 pp
37,600 62,600+3300 pp 40,800 67,550+4950 pp
38,400 62,600+4950 pp 41,700 67,550+6850 pp

 

ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.20000-500-21000-600-24600-700-28800-800-33600-900-36300

ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.37900-950-39800-1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-70850

ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.21600-600-24600-700-28800-800-33600-900-39000-1050-40050

ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.40900-1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-78200

ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ (ರೂ.) ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ

ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ (ರೂ.)

ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ (ರೂ.) ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ

ಮೂಲ ವೇತನ (ರೂ.)

1 2 1 2
20,000 37,900 21,600 40,900
20,500 37,900 22,200 40,900
21,000 37,900 22,800 40,900
21,600 37,900 23,400 42,000
22,200 39,800 24,000 43,100
22,800 40,900 24,600 44,200
23,400 42,000 25,300 45,300
24,000 43,100 26,000 46,400
24,600 44,200 26,700 47,650
25,300 45,300 27,400 48,900
26,000 46,400 28,100 50,150
26,700 47,650 28,800 51,400
27,400 48,900 29,600 52,650
28,100 50,150 30,400 53,900
28,800 51,400 31,200 55,350
29,600 52,650 32,000 56,800
30,400 53,900 32,800 58,250
31,200 55,350 33,600 59,700
32,000 56,800 34,500 61,150
32,800 58,250 35,400 62,600
33,600 59,700 36,300 64,250
34,500 61,150 37,200 65,900
35,400 62,600 38,100 67,550
36,300 64,250 39,000 69,200
37,200 65,900 40,050 70,850
38,100 67,550 41,100 72,500
39,000 69,200 42,150 74,400
39,900 70,850 43,200 76,300
40,800 70,850+1650 pp 44,250 78,200
41,700 70,850+3550 pp 45,300 78,200+1900 pp
42,600 70,850+5450 pp 46,350 78,200+3800 pp
43,500 70,850+5450 pp 47,400 78,200+5700 pp
48,450 78,200+7900 pp

 

ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.22800-600-24600-700-28800-800-33600-900-39000-1050-43200

ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.43100-1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-83900

ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.24000-600-24600-700-28800-800-33600-900-39000-1050-45300

ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.45300-1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-88300

ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ (ರೂ.) ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ

ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ (ರೂ.)

ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ (ರೂ.) ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ (ರೂ.)
1 2 1 2
22,800 43,100 24,000 45,300
23,400 43,100 24,600 45,300
24,000 43,100 25,300 45,300
24,600 44,200 26,000 46,400
25,300 45,300 26,700 47,650
26,000 46,400 27,400 48,900
26,700 47,650 28,100 50,150
27,400 48,900 28,800 51,400
28,100 50,150 29,600 52,650
28,800 51,400 30,400 53,900
29,600 52,650 31,200 55,350
30,400 53,900 32,000 56,800
31,200 55,350 32,800 58,250
32,000 56,800 33,600 59,700
32,800 58,250 34,500 61,150
33,600 59,700 35,400 62,600
34,500 61,150 36,300 64,250
35,400 62,600 37,200 65,900
36,300 64,250 38,100 67,550
37,200 65,900 39,000 69,200
38,100 67,550 40,050 70,850
39,000 69,200 41,100 72,500
40,050 70,850 42,150 74,400
41,100 72,500 43,200 76,300
42,150 74,400 44,250 78,200
43,200 76,300 45,300 80,100
44,250 78,200 46,350 82,000
45,300 80,100 47,400 83,900
46,350 82,000 48,450 86,100
47,400 83,900 49,500 88,300
48,450 83,900+2200 pp 50,550 88,300+2200 pp
49,500 83,900+4400 pp 51,600 88,300+2200 pp
50,550 83,900+6600 pp 52,650 88,300+4400 pp
51,600 83,900+6600 pp 53,700 88,300+6600 pp

 

 

ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.26000-700-28800-800-33600-900-39000-1050-45300-1200-47700

ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.48900-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-92700

ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.28100-700-28800-800-33600-900-39000-1050-45300-1200-50100

ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.52650-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-97100

ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ (ರೂ.) ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ

ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ (ರೂ.)

ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ (ರೂ.) ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ (ರೂ.)
1 2 1 2
26,000 48,900 28,100 52,650
26,700 48,900 28,800 52,650
27,400 48,900 29,600 52,650
28,100 50,150 30,400 53,900
28,800 51,400 31,200 55,350
29,600 52,650 32,000 56,800
30,400 53,900 32,800 58,250
31,200 55,350 33,600 59,700
32,000 56,800 34,500 61,150
32,800 58,250 35,400 62,600
33,600 59,700 36,300 64,250
34,500 61,150 37,200 65,900
35,400 62,600 38,100 67,550
36,300 64,250 39,000 69,200
37,200 65,900 40,050 70,850
38,100 67,550 41,100 72,500
39,000 69,200 42,150 74,400
40,050 70,850 43,200 76,300
41,100 72,500 44,250 78,200
42,150 74,400 45,300 80,100
43,200 76,300 46,500 82,000
44,250 78,200 47,700 83,900
45,300 80,100 48,900 86,100
46,500 82,000 50,100 88,300
47,700 83,900 51,300 90,500
48,900 86,100 52,500 92,700
50,100 88,300 53,700 94,900
51,300 90,500 54,900 97,100
52,500 92,700 56,100 97,100+2500 pp
53,700 92,700+2200 pp 57,300 97,100+5000 pp
54,900 92,700+4400 pp 58,500 97,100+7500 pp
56,100 92,700+6900 pp 59,700 97,100+10000 pp
57,300 92,700+9400 pp

 

ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.30400-800-33600- 900-39000-1050-45300-120051300

ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.56800-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-97100-2500-99600

ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.32800-800-33600-900-39000-1050-45300-1200-52500

ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.61150-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-97100-2500-102100

ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ (ರೂ.) ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ (ರೂ.) ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ (ರೂ.) ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ (ರೂ.)
1 2 1 2
30,400 56,800 32,800 61,150
31,200 56,800 33,600 61,150
32,000 56,800 34,500 61,150
32,800 58,250 35,400 62,600
33,600 59,700 36,300 64,250
34,500 61,150 37,200 65,900
35,400 62,600 38,100 67,550
36,300 64,250 39,000 69,200
37,200 65,900 40,050 70,850
38,100 67,550 41,100 72,500
39,000 69,200 42,150 74,400
40,050 70,850 43,200 76,300
41,100 72,500 44,250 78,200
42,150 74,400 45,300 80,100
43,200 76,300 46,500 82,000
44,250 78,200 47,700 83,900
45,300 80,100 48,900 86,100
46,500 82,000 50,100 88,300
47,700 83,900 51,300 90,500
48,900 86,100 52,500 92,700
50,100 88,300 53,700 94,900
51,300 90,500 54,900 97,100
52,500 92,700 56,100 99,600
53,700 94,900 57,300 1,02,100
54,900 97,100 58,500 1,02,100+2500 pp
56,100 99,600 59,700 1,02,100+5000 pp
57,300 99,600+2500 pp 60,900 1,02,100+5000 pp
58,500 99,600+5000 pp 62,100 1,02,100+7500 pp
59,700 99,600+7500 pp
60,900 99,600+7500 pp

 

ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.36300-900-39000-1050-45300-1200-52500-1350-53850

ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.67550-1650-72500-1900-83900-2200-97100-2500-104600

ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.38100-900-39000-1050-45300-1200-52500-1350-55200

ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.70850-1650-72500-1900-83900-2200-97100-2500-107100

ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ (ರೂ.) ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ (ರೂ.) ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ (ರೂ.) ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ (ರೂ.)
1 2 1 2
36,300 67,550 38,100 70,850
37,200 67,550 39,000 70,850
38,100 67,550 40,050 70,850
39,000 69,200 41,100 72,500
40,050 70,850 42,150 74,400
41,100 72,500 43,200 76,300
42,150 74,400 44,250 78,200
43,200 76,300 45,300 80,100
44,250 78,200 46,500 82,000
45,300 80,100 47,700 83,900
46,500 82,000 48,900 86,100
47,700 83,900 50,100 88,300
48,900 86,100 51,300 90,500
50,100 88,300 52,500 92,700
51,300 90,500 53,850 94,900
52,500 92,700 55,200 97,100
53,850 94,900 56,550 99,600
55,200 97,100 57,900 1,02,100
56,550 99,600 59,250 1,04,600
57,900 1,02,100 60,600 1,07,100
59,250 1,04,600 61,950 1,07,100+2500 pp
60,600 1,04,600+2500 pp 63,300 1,07,100+5000 pp
61,950 1,04,600+5000 pp 64,650 1,07,100+7800 pp
63,300 1,04,600+7500 pp 66,000 1,07,100+10600 pp
64,650 1,04,600+10300 pp

 

 

ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.40050-1050-45300-1200-52500-1350-56550

ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.74400-1900-83900-2200-97100-2500-109600

ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.44250-1050-45300-1200-52500-1350-60600

ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.82000-1900-83900-2200-97100-2500-112100-2800-117700

ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ (ರೂ.) ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ (ರೂ.) ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ(ರೂ.) ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ (ರೂ.)
1 2 1 2
40,050 74,400 44,250 82,000
41,100 74,400 45,300 82,000
42,150 74,400 46,500 82,000
43,200 76,300 47,700 83,900
44,250 78,200 48,900 86,100
45,300 80,100 50,100 88,300
46,500 82,000 51,300 90,500
47,700 83,900 52,500 92,700
48,900 86,100 53,850 94,900
50,100 88,300 55,200 97,100
51,300 90,500 56,550 99,600
52,500 92,700 57,900 102,100
53,850 94,900 59,250 104,600
55,200 97,100 60,600 107,100
56,550 99,600 61,950 1,09,600
57,900 1,02,100 63,300 1,12,100
59,250 1,04,600 64,650 1,14,900
60,600 1,07,100 66,000 1,17,700
61,950 1,09,600 67,350 1,17,700+2800 pp
63,300 1,09,600+2500 pp 68,700 1,17,700+2800 pp
64,650 1,09,600+5300 pp 70,050 1,17,700+5600 pp
66,000 1,09,600+8100 pp 71,400 1,17,700+8400 pp
67,350 1,09,600+10900 pp

 

ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.48900-1200-52500-1350-60600-1500-63600

ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.90500-2200-97100-2500-112100-2800-123300

ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.52500-1350-60600-1500-69600-1700-73000

ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.97100-2500-112100-2800-128900-3100-141300

ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ (ರೂ.) ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ (ರೂ.) ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ (ರೂ.) ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ (ರೂ.)
1 2 1 2
48,900 90,500 52,500 97,100
50,100 90,500 53,850 97,100
51,300 90,500 55,200 97,100
52,500 92,700 56,550 99,600
53,850 94,900 57,900 1,02,100
55,200 97,100 59,250 1,04,600
56,550 99,600 60,600 1,07,100
57,900 1,02,100 62,100 1,09,600
59,250 1,04,600 63,600 1,12,100
60,600 1,07,100 65,100 1,14,900
62,100 1,09,600 66,600 1,17,700
63,600 1,12,100 68,100 1,20,500
65,100 1,14,900 69,600 1,23,300
66,600 1,17,700 71,300 1,26,100
68,100 1,20,500 73,000 1,28,900
69,600 1,23,300 74,700 1,32,000
71,100 1,23,300+2800 pp 76,400 1,35,100
72,600 1,23,300+5600 pp 78,100 1,38,200
74,100 1,23,300+8700 pp 79,800 1,41,300
75,600 1,23,300+11800 pp 81,500 1,41,300+3100 pp
83,200 1,41,300+6200 pp
84,900 1,41,300+9300 pp
86,600 1,41,300+12400 pp

 

 

 

ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.56550-1350-60600-1500-69600-1700-79800 ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.104600-2500-112100-2800-128900-3100-150600
ಪ್ರಸಕ್ತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ (ರೂ.) ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ (ರೂ.)
1 2
56,550 1,04,600
57,900 1,04,600
59,250 1,04,600
60,600 1,07,100
62,100 1,09,600
63,600 1,12,100
65,100 1,14,900
66,600 1,17,700
68,100 1,20,500
69,600 1,23,300
71,300 1,26,100
73,000 1,28,900
74,700 1,32,000
76,400 1,35,100
78,100 1,38,200
79,800 1,41,300
81500 1,44,400
83,200 1,47,500
84,900 1,50,600
86,600 1,50,600+3100 pp
88,300 1,50,600+6200 pp
90,000 1,50,600+9300 pp
91,700 1,50,600+12400 pp
93,400 1,50,600+15500 pp

 

(ಡಾ. ಏಕ್‍ರೂಪ್ ಕೌರ್)
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವೆಚ್ಚ)
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ