ಕೆಲವು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಕೆಲವು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ವಿವರಗಳು

 

೧) ಗೇಣಿ ರಹಿತ ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

೨) ವ್ಯವಸಾಯಗಾರರ ಕುಟುಂಬ ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

 ೩) ಜಮೀನು ಇಲ್ಲದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

 ೪) ಸಣ್ಣ/ ಅತಿಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿದಾರರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

 ೫) ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

 ೬) ಭೂ ಹಿಡುವಳಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

 ೭) ಬೋನಪೈಡ್ ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

 ೮) ಸಾಲ ತೀರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

 ೯) ವ್ಯವಸಾಯಗಾರ ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

 ೧೦) ಕುಟುಂಬ ವಂಶವೃಕ್ಷ ದೃಢೀಕರಣ

 ೧೧) ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

 ೧೨) ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (ಪ್ರವರ್ಗ- ಎ)

 ೧೩) ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (ಅ.ಜಾ ಅ.ಪಂ)

 ೧೪) ಆಧಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

 ೧೫) ಮೇಲುಸ್ಥರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

 ೧೬) ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

 ೧೭) ಜೀವಂತ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ

 ೧೮) ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

 ೧೯) ಓ ಬಿ ಸಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ  

 ೨೦) ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

 ೨೧) ವಾಸಸ್ಥಳ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

 ೨೨) ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

 ೨೩) ಇ.ಗಾ.ರಾ.ವೃ.ವಿ ವೇತನ

 ೨೪) ಸ. ಸು. ಯೋಜನೆ

 ೨೫) ನಿ. ವಿ. ವೇತನ

 ೨೬) ಅಂ. ಪೋ. ವೇತನ

 ೨೭) ರಾ. ಕು. ಕ್ಷೇ. ಯೋಜನೆ

 ೨೮) ಮೈತ್ರಿ ಯೋಜನೆ

 ೨೯) ಮನಸ್ವಿನಿ ಯೋಜನೆ

 ೩೦) ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ವೇತನ

 ೩೧) ಎ. ವಿ. ಪಿ

 ೩೨) ಎಫ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಪಿ

 ೩೩) ಮೃತರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

  ೩೪) ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

 ೩೫) ನಿರುದ್ಯೋಗ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ

 ೩೬) ವಿಧವೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

 ೩೭) ಮರು ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

 ೩೮) ೧೧ ಇ (ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಪೂರ್ವ) ನಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ

 ೩೯) ಅಲಿನೇಶನ್ ಪೂರ್ವ ನಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ

 ೪೦) ತತ್ಕಾಲ್ ಪೋಡಿ ಅರ್ಜಿ

 ೪೧) ಹದ್ದು ಬಸ್ಸು ಅರ್ಜಿ  

 ೪೨) ಇ ಸ್ವತ್ತು ಅರ್ಜಿ

 ೪೩) ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಂದಾವಣೆ

 ೪೪) ಜನನ ಮರಣ ನೋಂದಾವಣೆ

 ೪೫) ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಜಿ  

 ೪೬) ಬೆಳೆ ದೃಢೀಕರಣ

 

ಗೇಣಿ ರಹಿತ ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ
ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
೨೦/ರೂ ಛಾಪ ಕಾಗದ (ನೋಟರಿ)
ಆ ರ್ಟಿ ಸಿ
ಜಮೀನಿನ ಖಾತೆ ಪ್ರತಿ

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

ವ್ಯವಸಾಯಗಾರರ ಕುಟುಂಬ ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ
ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
೨೦/ರೂ ಛಾಪ ಕಾಗದ (ನೋಟರಿ)
ಆರ್ ಟಿ ಸಿ
ವಂಶವೃಕ್ಷ + ದೃಢೀಕರಣ
೧೯೭೩-೭೪ರ ಕೈಬರಹದ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ
ಅಹವಾಲು ತಃಖ್ತೆ
ಜಮೀನಿನ ಖಾತೆ ಪ್ರತಿ

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

ಜಮೀನು ಇಲ್ಲದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ
ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
೨೦/ರೂ ಛಾಪ ಕಾಗದ (ನೋಟರಿ)
ವಂಶವೃಕ್ಷ + ದೃಢೀಕರಣ
ಅಹವಾಲು ತಃಖ್ತೆ
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇರೆ ಹೋಬಳಿ ರಾ. ನಿ. ಯವರಿಂದ ವರದಿ

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

 

ಸಣ್ಣಅತಿಸಣ್ಣ ಹಿಡುಳಿದಾರರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ
ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
೨೦/ರೂ ಛಾಪ ಕಾಗದ (ನೋಟರಿ)
ವಂಶವೃಕ್ಷ + ದೃಢೀಕರಣ
ಅಹವಾಲು ತಃಖ್ತೆ
ಜಮೀನಿನ ಖಾತೆ ಪ್ರತಿ

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

 

ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ
ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
೨೦/ರೂ ಛಾಪ ಕಾಗದ (ನೋಟರಿ)
ವಂಶವೃಕ್ಷ + ದೃಢೀಕರಣ
ಅಹವಾಲು ತಃಖ್ತೆ
ಗ್ರಾ ಪಂ ಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಚೀಟಿ

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

 

ಭೂ ಹಿಡುವಳಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ
ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
೨೦/ರೂ ಛಾಪ ಕಾಗದ (ನೋಟರಿ)
ವಂಶವೃಕ್ಷ + ದೃಢೀಕರಣ
ಅಹವಾಲು ತಃಖ್ತೆ
ಜಮೀನಿನ ಖಾತೆ ಪ್ರತಿ

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

 

ಬೋನಪೈಡ್ ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ
ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
೨೦/ರೂ ಛಾಪ ಕಾಗದ (ನೋಟರಿ)
ವಂಶವೃಕ್ಷ + ದೃಢೀಕರಣ
ಅಹವಾಲು ತಃಖ್ತೆ
ಜಮೀನಿನ ಖಾತೆ ಪ್ರತಿ

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

ಸಾಲ ತೀರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ
ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
೨೦/ರೂ ಛಾಪ ಕಾಗದ (ನೋಟರಿ)
ವಂಶವೃಕ್ಷ + ದೃಢೀಕರಣ
ಅಹವಾಲು ತಃಖ್ತೆ
ಜಮೀನಿನ ಖಾತೆ ಪ್ರತಿ
ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ರಿಂದ ಜಮೀನಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಪಟ್ಟಿ
೫೦೦/ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಛಾಪಾಕಾಗದ

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

 

ವ್ಯವಸಾಯಗಾರ ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ
ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
೨೦/ರೂ ಛಾಪ ಕಾಗದ (ನೋಟರಿ)
ವಂಶವೃಕ್ಷ + ದೃಢೀಕರಣ
ಅಹವಾಲು ತಃಖ್ತೆ
ಜಮೀನಿನ ಖಾತೆ ಪ್ರತಿ

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

 

೧೦ಕುಟುಂಬ ವಂಶವೃಕ್ಷ ದೃಢೀಕರಣ

ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ
ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
೨೦/ರೂ ಛಾಪ ಕಾಗದ (ನೋಟರಿ)
ಅರ್ಜಿದಾರರ ಭಾವಚಿತ್ರ

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

 

೧೧ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ
ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
ಶಾಲಾ ದಾಖಲೆ (ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ)
೨೦/ರೂ ಛಾಪ ಕಾಗದ (ನೋಟರಿ) (ನೌಕರಿಗಾಗಿ)
ವಂಶವೃಕ್ಷ + ದೃಢೀಕರಣ (ನೌಕರಿಗಾಗಿ)
ಅಹವಾಲು ತಃಖ್ತೆ (ನೌಕರಿಗಾಗಿ)
ಜಾಮೀನಿನ ಖಾತೆ ಪ್ರತಿ (ನೌಕರಿಗಾಗಿ)
ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ೨೦/ ರೂ ಛಾಪಕಾಗದ (ನೋಟರಿ)
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿದ್ದರೆ ವೇತನ ದೃಢೀಕರಣ

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

 

೧೨ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (ಪ್ರವರ್ಗ– )

ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ
ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
ಶಾಲಾ ದಾಖಲೆ (ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ)
೨೦/ರೂ ಛಾಪ ಕಾಗದ (ನೋಟರಿ) (ನೌಕರಿಗಾಗಿ)
ವಂಶವೃಕ್ಷ + ದೃಢೀಕರಣ (ನೌಕರಿಗಾಗಿ)
ಅಹವಾಲು ತಃಖ್ತೆ (ನೌಕರಿಗಾಗಿ)
ಜಾಮೀನಿನ ಖಾತೆ ಪ್ರತಿ (ನೌಕರಿಗಾಗಿ)
ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ೨೦/ ರೂ ಛಾಪಕಾಗದ (ನೋಟರಿ)
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿದ್ದರೆ ವೇತನ ದೃಢೀಕರಣ

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

 

೧೩ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (.ಜಾ .ಪಂ)

ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ
ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
ಶಾಲಾ ದಾಖಲೆ (ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ)
೨೦/ರೂ ಛಾಪ ಕಾಗದ (ನೋಟರಿ) (ನೌಕರಿಗಾಗಿ)
ವಂಶವೃಕ್ಷ + ದೃಢೀಕರಣ (ನೌಕರಿಗಾಗಿ)
ಅಹವಾಲು ತಃಖ್ತೆ (ನೌಕರಿಗಾಗಿ)
ಜಾಮೀನಿನ ಖಾತೆ ಪ್ರತಿ (ನೌಕರಿಗಾಗಿ)
ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ೨೦/ ರೂ ಛಾಪಕಾಗದ (ನೋಟರಿ)
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿದ್ದರೆ ವೇತನ ದೃಢೀಕರಣ
ಅರ್ಜಿದಾರರ ಭಾವಚಿತ್ರ

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

 

೧೪) ಧಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ
ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
ಶಾಲಾ ದಾಖಲೆ (ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ)
೨೦/ರೂ ಛಾಪ ಕಾಗದ (ನೋಟರಿ) (ನೌಕರಿಗಾಗಿ)
ವಂಶವೃಕ್ಷ + ದೃಢೀಕರಣ (ನೌಕರಿಗಾಗಿ)
ಅಹವಾಲು ತಃಖ್ತೆ (ನೌಕರಿಗಾಗಿ)
ಜಾಮೀನಿನ ಖಾತೆ ಪ್ರತಿ (ನೌಕರಿಗಾಗಿ)
ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ೨೦/ ರೂ ಛಾಪಕಾಗದ (ನೋಟರಿ)
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿದ್ದರೆ ವೇತನ ದೃಢೀಕರಣ

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

೧೫ಮೇಲುಸ್ಥರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ
ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
ಶಾಲಾ ದಾಖಲೆ (ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ)
೨೦/ರೂ ಛಾಪ ಕಾಗದ (ನೋಟರಿ) (ನೌಕರಿಗಾಗಿ)
ವಂಶವೃಕ್ಷ + ದೃಢೀಕರಣ (ನೌಕರಿಗಾಗಿ)
ಅಹವಾಲು ತಃಖ್ತೆ (ನೌಕರಿಗಾಗಿ)
ಜಾಮೀನಿನ ಖಾತೆ ಪ್ರತಿ (ನೌಕರಿಗಾಗಿ)
ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ೨೦/ ರೂ ಛಾಪಕಾಗದ (ನೋಟರಿ)
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿದ್ದರೆ ವೇತನ ದೃಢೀಕರಣ
೧ ರಿಂದ ೧೦ನೇ ತರಗತಿಯ ವರಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ದೃಢೀಕರಣ

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

 

೧೬ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ
ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
ಶಾಲಾ ದಾಖಲೆ (ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ)
೨೦/ರೂ ಛಾಪ ಕಾಗದ (ನೋಟರಿ) (ನೌಕರಿಗಾಗಿ)
ವಂಶವೃಕ್ಷ + ದೃಢೀಕರಣ (ನೌಕರಿಗಾಗಿ)
ಅಹವಾಲು ತಃಖ್ತೆ (ನೌಕರಿಗಾಗಿ)
ಜಾಮೀನಿನ ಖಾತೆ ಪ್ರತಿ (ನೌಕರಿಗಾಗಿ)
ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ೨೦/ ರೂ ಛಾಪಕಾಗದ (ನೋಟರಿ)
ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರ ಇಲಾಖೆ ದೃಢೀಕರಣ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿದ್ದರೆ ವೇತನ ದೃಢೀಕರಣ

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

 

೧೭ಜೀವಂತ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ

ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ
ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
೨೦/ರೂ ಛಾಪ ಕಾಗದ (ನೋಟರಿ)

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

 

೧೮ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ
ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
ಶಾಲಾ ದಾಖಲೆ (ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ)
೨೦/ರೂ ಛಾಪ ಕಾಗದ (ನೋಟರಿ) (ನೌಕರಿಗಾಗಿ)
ವಂಶವೃಕ್ಷ + ದೃಢೀಕರಣ (ನೌಕರಿಗಾಗಿ)
ಅಹವಾಲು ತಃಖ್ತೆ (ನೌಕರಿಗಾಗಿ)
ಜಾಮೀನಿನ ಖಾತೆ ಪ್ರತಿ (ನೌಕರಿಗಾಗಿ)
ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ೨೦/ ರೂ ಛಾಪಕಾಗದ (ನೋಟರಿ)

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

೧೯ ಬಿ ಸಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ

ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ
ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
ಶಾಲಾ ದಾಖಲೆ (ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ)
೨೦/ರೂ ಛಾಪ ಕಾಗದ (ನೋಟರಿ) (ನೌಕರಿಗಾಗಿ)
ವಂಶವೃಕ್ಷ + ದೃಢೀಕರಣ (ನೌಕರಿಗಾಗಿ)
ಅಹವಾಲು ತಃಖ್ತೆ (ನೌಕರಿಗಾಗಿ)
ಜಾಮೀನಿನ ಖಾತೆ ಪ್ರತಿ (ನೌಕರಿಗಾಗಿ)
ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ೨೦/ ರೂ ಛಾಪಕಾಗದ (ನೋಟರಿ)
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿದ್ದರೆ ವೇತನ ದೃಢೀಕರಣ

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

 

೨೦ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ
ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

 

೨೧ವಾಸಸ್ಥಳ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ
ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

 

೨೨ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ
ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

 

೨೩.ಗಾ.ರಾ.ವೃ.ವಿ ವೇತನ

ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ೨೦/ರೂ ಛಾಪ ಕಾಗದ (ನೋಟರಿ)
ವಂಶವೃಕ್ಷ + ದೃಢೀಕರಣ, ಅಹವಾಲು ತಃಖ್ತೆ
ಜಮೀನಿನ ಖಾತೆ ಪ್ರತಿ, ವಾಸಸ್ಥಳ
ಆಧಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ದೃಢೀಕರಣ
ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ
ಮಾದರಿ ಸಹಿ, ಭಾವಚಿತ್ರ- ೪
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ನಕಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

 

೨೪ಸುಯೋಜನೆ

ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ೨೦/ರೂ ಛಾಪ ಕಾಗದ (ನೋಟರಿ)
ವಂಶವೃಕ್ಷ + ದೃಢೀಕರಣ, ಅಹವಾಲು ತಃಖ್ತೆ
ಜಮೀನಿನ ಖಾತೆ ಪ್ರತಿ, ವಾಸಸ್ಥಳ
ಆಧಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ದೃಢೀಕರಣ
ನಿಗಧಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ
ಮಾದರಿ ಸಹಿ, ಭಾವಚಿತ್ರ- ೪
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ನಕಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

 

೨೫ನಿವಿವೇತನ

ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ೨೦/ರೂ ಛಾಪ ಕಾಗದ (ನೋಟರಿ)
ವಂಶವೃಕ್ಷ + ದೃಢೀಕರಣ, ಅಹವಾಲು ತಃಖ್ತೆ
ಜಮೀನಿನ ಖಾತೆ ಪ್ರತಿ, ವಾಸಸ್ಥಳ
ಆಧಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ದೃಢೀಕರಣ
ನಿಗಧಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ
ಮಾದರಿ ಸಹಿ, ಭಾಚಿತ್ರ- ೪
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ನಕಲು, ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

 

 

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

 

೨೬ಅಂ. ಪೋವೇತನ

ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ೨೦/ರೂ ಛಾಪ ಕಾಗದ (ನೋಟರಿ)
ವಂಶವೃಕ್ಷ + ದೃಢೀಕರಣ, ಅಹವಾಲು ತಃಖ್ತೆ
ಜಮೀನಿನ ಖಾತೆ ಪ್ರತಿ, ವಾಸಸ್ಥಳ
ಆಧಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ದೃಢೀಕರಣ
ನಿಗಧಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ
ಮಾದರಿ ಸಹಿ, ಭಾವಚಿತ್ರ- ೪
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ನಕಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

೨೭ರಾಕುಕ್ಷೇಯೋಜನೆ

ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ೨೦/ರೂ ಛಾಪ ಕಾಗದ (ನೋಟರಿ)
ವಂಶವೃಕ್ಷ + ದೃಢೀಕರಣ, ಅಹವಾಲು ತಃಖ್ತೆ
ಜಮೀನಿನ ಖಾತೆ ಪ್ರತಿ, ವಾಸಸ್ಥಳ
ಆಧಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರ ದೃಢೀಕರಣ
ನಿಗಧಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ
ಮಾದರಿ ಸಹಿ, ಭಾವಚಿತ್ರ- ೪
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ನಕಲು, ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

 

೨೮ಮೈತ್ರಿ ಯೋಜನೆ

ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ೨೦/ರೂ ಛಾಪ ಕಾಗದ (ನೋಟರಿ)
ವಂಶವೃಕ್ಷ + ದೃಢೀಕರಣ, ಅಹವಾಲು ತಃಖ್ತೆ
ಜಮೀನಿನ ಖಾತೆ ಪ್ರತಿ, ವಾಸಸ್ಥಳ
ಆಧಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರ ದೃಢೀಕರಣ
ನಿಗಧಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ
ಮಾದರಿ ಸಹಿ, ಭಾವಚಿತ್ರ- ೪
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ನಕಲು

 

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

 

೨೯ಮನಸ್ವಿನಿ ಯೋಜನೆ

ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ೨೦/ರೂ ಛಾಪ ಕಾಗದ (ನೋಟರಿ)
ವಂಶವೃಕ್ಷ + ದೃಢೀಕರಣ, ಅಹವಾಲು ತಃಖ್ತೆ
ಜಮೀನಿನ ಖಾತೆ ಪ್ರತಿ, ವಾಸಸ್ಥಳ
ಆಧಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರ ದೃಢೀಕರಣ
ನಿಗಧಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ
ಮಾದರಿ ಸಹಿ, ಭಾವಚಿತ್ರ- ೪
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ನಕಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

 

೩೦ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ವೇತನ

ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ

ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್

೨೦/ರೂ ಛಾಪ ಕಾಗದ (ನೋಟರಿ)
ವಂಶವೃಕ್ಷ + ದೃಢೀಕರಣ

ಅಹವಾಲು ತಃಖ್ತೆ
ಜಮೀನಿನ ಖಾತೆ ಪ್ರತಿ

ವಾಸಸ್ಥಳ
ಆಧಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ನಕಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

 

೩೧ವಿಪಿ

ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ೨೦/ರೂ ಛಾಪ ಕಾಗದ (ನೋಟರಿ)
ವಂಶವೃಕ್ಷ + ದೃಢೀಕರಣ, ಅಹವಾಲು ತಃಖ್ತೆ
ಜಮೀನಿನ ಖಾತೆ ಪ್ರತಿ, ವಾಸಸ್ಥಳ
ಆಧಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರ ದೃಢೀಕರಣ
ನಿಗಧಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ
ಮಾದರಿ ಸಹಿ, ಭಾವಚಿತ್ರ- ೪
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ನಕಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

 

೩೨ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ

ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ೨೦/ರೂ ಛಾಪ ಕಾಗದ (ನೋಟರಿ)
ವಂಶವೃಕ್ಷ + ದೃಢೀಕರಣ, ಅಹವಾಲು ತಃಖ್ತೆ
ಜಮೀನಿನ ಖಾತೆ ಪ್ರತಿ, ವಾಸಸ್ಥಳ
ಆಧಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರ ದೃಢೀಕರಣ
ನಿಗಧಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ
ಮಾದರಿ ಸಹಿ, ಭಾವಚಿತ್ರ- ೪
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ನಕಲು
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ದೃಢೀಕರಣ

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

 

೩೩ಮೃತರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ

ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್

೨೦/ರೂ ಛಾಪ ಕಾಗದ (ನೋಟರಿ)
ವಂಶವೃಕ್ಷ + ದೃಢೀಕರಣ,
ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

೩೪ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ
ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
ಶಾಲಾ ದಾಖಲೆ (ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ)
೨೦/ರೂ ಛಾಪ ಕಾಗದ (ನೋಟರಿ)
ವಂಶವೃಕ್ಷ + ದೃಢೀಕರಣ
ಅಹವಾಲು ತಃಖ್ತೆ
ಜಮೀನಿನ ಖಾತೆ ಪ್ರತಿ
ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ೨೦/ ರೂ ಛಾಪಕಾಗದ (ನೋಟರಿ)

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

 

೩೫ನಿರುದ್ಯೋಗ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ

ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ
ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
ಶಾಲಾ ದಾಖಲೆ (ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ)
೨೦/ರೂ ಛಾಪ ಕಾಗದ (ನೋಟರಿ)
ವಂಶವೃಕ್ಷ + ದೃಢೀಕರಣ
ಅಹವಾಲು ತಃಖ್ತೆ
ಜಮೀನಿನ ಖಾತೆ ಪ್ರತಿ
ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ೨೦/ ರೂ ಛಾಪಕಾಗದ (ನೋಟರಿ)

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

 

೩೬ವಿಧವೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ
ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
೨೦/ರೂ ಛಾಪ ಕಾಗದ (ನೋಟರಿ)
ವಂಶವೃಕ್ಷ + ದೃಢೀಕರಣ
ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
ಅಹವಾಲು ತಃಖ್ತೆ
ಜಮೀನಿನ ಖಾತೆ ಪ್ರತಿ

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

೩೭ಮರು ಮದುವೆ ಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ
ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
೨೦/ರೂ ಛಾಪ ಕಾಗದ (ನೋಟರಿ)
ವಂಶವೃಕ್ಷ + ದೃಢೀಕರಣ
ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
ಅಹವಾಲು ತಃಖ್ತೆ
ಜಮೀನಿನ ಖಾತೆ ಪ್ರತಿ

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

 

೩೮೧೧  (ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಪೂರ್ವನಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ

ಆರ್ ಟಿ ಸಿ (ಸರ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ದೃಢೀಕರಣ )
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

 

೩೯ಅಲಿನೇಶನ್ ಪೂರ್ವ ನಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ

ಆರ್ ಟಿ ಸಿ (ಸರ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ದೃಢೀಕರಣ)
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

 

೪೦ತತ್ಕಾಲ್ ಪೋಡಿ ಅರ್ಜಿ

ಆರ್ ಟಿ ಸಿ (ಸರ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ದೃಢೀಕರಣ)
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

 

೪೧ಹದ್ದು ಬಸ್ಸು ಅರ್ಜಿ

ಆರ್ ಟಿ ಸಿ (ಸರ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ದೃಢೀಕರಣ )
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

 

೪೨ ಸ್ವತ್ತು ಅರ್ಜಿ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ದೃಢೀಕರಣ
ಅರ್ಜಿದಾರರ ಭಾವಚಿತ್ರ
ಮನೆಯ ಭಾವಚಿತ್ರ
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

 

೪೩ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಂದಾವಣೆ

ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ
ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ
ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

 

೪೪ಜನನ ಮರಣ ನೋಂದಾವಣೆ

ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರಿಂದ ವರದಿ
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

 

೪೫ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಜಿ

ಆರ್ ಟಿ ಸಿ
ಎಂ ಆರ್
ಆಕಾರ್ ಬಂ
ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
ಅರ್ಜಿ
ವಂಶವೃಕ್ಷ + ದೃಢೀಕರಣ

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

 

೪೬ಬೆಳೆ ದೃಢೀಕರಣ

ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
ಆರ್ ಟಿ ಸಿ