ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಅರ್ಜಿ

  • Upload Maximum size of the signature is 200 kb
  • Upload Maximum file size 400kb
  • Upload Maximum file size 400 kb
  • ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಎಂದೂ, ಮತ್ತು ನಾನು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಈ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂಸೇವಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ /ಸ್ವಯಂಸೇವಕಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಸಂಘದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೇನೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ.