ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಪ್ರಮುಖ ತೀರ್ಪುಗಳು

  1. bhagvandas vrs related supreme court judgement2008 ಅಂಗವಿಕಲ ನೌಕರರ ಸ್ವಯಂ-ನಿವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು
  2. supreme court judgement 28-Sep-2021
  3. kat judgement on disabled employees reservation
  4. supreme court judgment for disabled employees promotion on 28-06-2021
  5. kfb covid related khc judgement
  6. ದಿನಾಂಕ: 10/0/2020ರಂದು ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಂಗವಿಕಲ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮೀಸಲಾತಿಯ ತೀರ್ಪು.

  7. ದಿನಾಂಕ: 19/july/2011 ರಂದು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಂಧರ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪಿನ

  8. .docx ಕಡತ.
  9. ಮೂಲ ಕೊಂಡಿ.