ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಮೂನೆಗಳು

ವಯಸ್ಸು ದೃಢೀಕರಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಮೂನೆ. ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದವರಿಗೆ

Age certificate

ಮೂಲ ವೇತನದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ 6% ದರದಂತೆ ಅಂಗವಿಕಲರ ಸಹಾಯಕರ ಭತ್ಯೆ ಪಡೆಯಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಪತ್ರ

6percent pwd Allowance medical form

ಬರೆಯಲು ಅಸಮರ್ಥತಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ1 ಹಾಗೂ ಸ್ವ ಲಿಪಿಕಾರರನ್ನು ಹೊಂದುವವರು ನೀಡಬೇಕಾದ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಪತ್ರ2

kpsc Scribe diclaration form1 and 2

ಚರಾಸ್ತಿ-ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ವಿವರಗಳ ನಮೂನೆ

PropReturns(original file)

ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಯ ನಮೂನೆ

ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಡೆಸುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಅನುಲೇಖಕರ ನೆರವು ಬಯಸುವವರಿಗಾಗಿ

GUIDELINES_REGARDING_PERSONS_WITH_DISABILITIES_USING_THE_SERVICES_OFA_SCRIBE_KEONICS

ಅಂಗವಿಕಲತೆಯ ದೃಡೀಕರಣ ಪತ್ರ

ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ನಕಲಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿ ನಮೂನೆ-1

ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂಕಗಳ ಮರು ಎಣಿಕೆ ನಮೂನೆ-2

KGID ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚದ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೋರುವ ಅರ್ಜಿ

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ