ಪತ್ರಗಳು, ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು

ಸಂಘದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಯೋಗಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಪತ್ರಗಳನ್ನು, ವರದಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾದವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪತ್ರಗಳು/ ವರದಿಗಳು

ಸಂಘದಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು